Raporty Finansowe SOWiA

Raporty Finansowe SOWiA to unikalne dokumenty, które prezentują m.in.: kondycję wybranej firmy, ocenę wiarygodności handlowej, wskaźniki finansowe, dane związane z zatrudnieniem, wysokość kredytu kupieckiego oraz udział w rynku w na tle branży.

Raporty są codziennie przeliczane i na bieżąco aktualizowane, dzięki temu w praktyczny sposób pokazują rzeczywisty, dokładny i obiektywny obraz firmy.

Już dziś możesz sprawdzić jak wypada Twoja Firma na tle konkurencji lub ocenić wiarygodność finansową potencjalnego kontrahenta!

478 816

Ilość firm z raportami

Jak kupić Raport finansowy?

Wyszukaj firmę w wyszukiwarce
Strzałka ikona
Przejdź do zakładki raport finansowy
Strzałka ikona
Kup raport finansowy
Każdy raport jest aktywny przez 6 miesięcy od daty jego zakupu i aktualizowany codziennie w miarę spływania kolejnych sprawozdań.

Ceny raportów finansowych SOWiA

RAPORT
FINANSOWY

(pełny)
49zł
+ vat
RAPORT FINANSOWY
DLA HANDLOWCA

(skrócony)
5zł
+ vat

Czym są Raporty Finanse SOWiA?

SOWiA finanse - raporty o firmach to dokumenty, które prezentują szczegółowe informacje dotyczące kondycji finansowej wskazanej firmy, ocenę wiarygodności handlowej, wskaźniki finansowe, dane związane z zatrudnieniem oraz udział w rynku w na tle branży. Sprawozdanie finansowe zawiera analizę i ocenę wiarygodności finansowej badanego podmiotu, wyrażoną w skali od 1 do 6, rady finansowe oraz przebieg oceny w latach. Dane finansowe przedstawione w raporcie pozwalają na analizę i generowanie statystyk. Wskazują główne parametry finansowe podmiotu z czterech obszarów sprawozdawczych:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • przepływy pieniężne,
 • zmiany w kapitałach,

wraz z prezentacją kluczowych wskaźników finansowych, takich jak płynność, rentowność, płatności, magazynowe i inne.

Jak wygenerować Raport dla danej firmy KRS?

Wyszukiwanie i generowanie raportów finansowych umożliwia intuicyjna wyszukiwarka raportów finansowych, zamieszczona u góry strony. Wyszukiwarka pozwala na wygenerowanie raportu dla wybranej firmy w 4 krokach:

 1. Wpisz dane podstawowe firmy w pole wyszukiwania;
 2. Wyszukaj profil danej firmy;
 3. Przejdź do zakładki "raport finansowy";
 4. Opłać raport szybką płatnością i wygeneruj go.

Dla kogo wykonywane są Raporty Finansowe SOWiA?

System SOWiA umożliwia generowanie i pobieranie dokumentu finansowego dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego..

SOWiA jest sieciowym asystentem finansowym szeroko pojętego biznesu i osób fizycznych. Przeznaczona została dla:

 • Biur handlowych;
 • Dla działów finansowo-księgowych;
 • Dla szefów firm;
 • Dla osób fizycznych i osób prawnych;
 • Dla inwestorów giełdowych.

Co zawiera raport Finansowy SOWiA?

Każdy raport zawiera ocenę branżową wskaźników finansowych w skali od 1 do 6 w różnych latach, pozwalając na porównanie z innymi podmiotami w branży. W raporcie przedstawiona została wielkość zatrudnienia w kolejnych latach, procentowy udział w rynku głównej branży, informacje o wielkości kredytu kupieckiego oraz szacunkowym branżowym terminie płatności. Wszystkie dane finansowe, w tym bilansy i rachunki zysków i strat, zostały zunifikowane dla różnych rodzajów księgowości krajowej, aby zapewnić kompleksową analizę.

Raport finansowy SOWiA stanowi cenne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych, biznesowych i handlowych, zapewniając dogłębne poznanie kondycji finansowej badanego podmiotu na płaszczyźnie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jego wiarygodności handlowej oraz pozycji w branży.

Syntetyczna ocena podmiotu

Ocena syntetyczna SOWiA Finanse opiera się na autorskim systemie pomiaru odległości badanego podmiotu od wzorca branżowego, a ocena końcowa wiarygodności finansowej jest wyrażona w skali od 1 do 6, z towarzyszącymi radami merytorycznymi. Raport finansowy zawiera również szacunkowy branżowy udział w rynku, co stanowi cenną informację dla członków zarządu firm.

Jakie dane wykorzystywane są do tworzenia Raportów Finansowych SOWiA?

Wszystkie dane wykorzystywane do tworzenia raportów finansowych pochodzą z wiarygodnych oraz oficjalnych źródeł. Uwzględniają między innymi dane z rocznych sprawozdań finansowych, Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz KRS.

Każda firma wpisana do KRS zobligowana jest do składania co roku sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym. SOWiA analizuje wszystkie dostępne sprawozdania finansowe, a dane w nich zadeklarowane przekształca w wiarygodne i profesjonalne raporty finansowe.

Zalety Raportów Finansowych SOWiA

Dzięki tzw. aktywnym raportom System SOWiA oferuje cechy monitoringu finansowego i marketingowego badanego podmiotu. Każdy raport finansowy można aktualizować bez ograniczeń przez 6 kolejnych miesięcy od daty zakupu, co umożliwia śledzenie na bieżąco udziału w rynku i kondycji finansowej firmy.

Aby zwiększyć dokładność analiz branżowych, System SOWiA korzysta z deklarowanych danych podmiotów, ale uwzględnia także rzeczywistą aktywność gospodarczą. Ubranżawianie podmiotów opiera się na stronach internetowych i deklarowanych aktywnościach gospodarczych.

Szczegółowe informacje na temat Systemu oraz zasad zamawiania i wykorzystywania raportów finansowych, zamieszczone zostały na stronie SOWiA Finanse.

Sprawozdania finansowe firm, a raporty SOWiA finanse

Raporty finansowe SOWiA czerpią dane z oficjalnych sprawozdań finansowych i na ich podstawie tworzą wiarygodną ocenę kondycji firmy.

Czym są sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe to dokumenty zawierające podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Są one kluczowe dla zrozumienia kondycji finansowej firmy.

W Polsce częstotliwość składania sprawozdań finansowych wynika wprost z przepisów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami firmy składają:

 • Roczne Sprawozdania Finansowe: Wszystkie jednostki, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, muszą sporządzać sprawozdania finansowe co najmniej raz w roku. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, które mogą obejmować rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz sprawozdanie z działalności jednostki. Termin na złożenie rocznego sprawozdania finansowego to zazwyczaj do 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a następnie sprawozdanie to musi zostać zatwierdzone przez odpowiednie organy (np. walne zgromadzenie akcjonariuszy) i złożone do odpowiedniego rejestru sądowego oraz urzędu skarbowego.
 • Kwartalne Sprawozdania Finansowe: Niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza te publicznie notowane na giełdzie, mogą być również zobowiązane do sporządzania i publikowania sprawozdań kwartalnych. Kwartalne sprawozdania finansowe zawierają uproszczoną wersję informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Miesięczne Sprawozdania Finansowe: Chociaż nie są one formalnymi sprawozdaniami finansowymi w rozumieniu prawa, niektóre firmy mogą także przygotowywać wewnętrzne miesięczne raporty finansowe dla celów zarządczych.

Regulacje te mają na celu zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności finansowej, umożliwiając interesariuszom, takim jak inwestorzy, kredytodawcy i organy regulacyjne, dostęp do aktualnych informacji o stanie finansowym przedsiębiorstwa.

Co zawiera sprawozdanie finansowe firmy?

Sprawozdanie finansowe powinno prezentować najważniejsze informacje związane ze stanem majątkowym i sytuacją finansową jednostki, w tym.:

Bilans
Jest to zestawienie aktywów, pasywów oraz kapitału własnego firmy w danym momencie. Pokazuje, co firma posiada, ile jest winna, a także wartość inwestycji właścicieli.

Rachunek zysków i strat
Czasami nazywany rachunkiem wyników, pokazuje dochody, wydatki oraz zyski lub straty generowane przez firmę w określonym okresie.

Rachunek przepływów pieniężnych
Prezentuje, jak pieniądze przepływają do i z firmy w trakcie określonego okresu, koncentrując się na działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Zestawienie zmian w kapitale własnym Pokazuje zmiany w kapitale własnym firmy w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdania finansowe są zwykle sporządzane w oparciu o standardy rachunkowości, takie jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Rachunkowej (MSSR) lub Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) w zależności od kraju i wymogów prawnych. Są one niezbędne do oceny zdrowia finansowego firmy, planowania strategicznego oraz zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności.

pokaż więcej
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies