REGON Wyszukiwarka

Zbuduj bazę potencjalnych kontrahentów

Baza firm OWG

REGON Wyszukiwarka - Baza REGON

REGON Wyszukiwarka w ramach wortalu OWG to narzędzie służące do wyszukiwania informacji o przedsiębiorstwach i instytucjach zarejestrowanych w Polsce. REGON to skrót od Rejestru Gospodarki Narodowej, który jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Wyszukiwarka REGON umożliwia znalezienie informacji o podmiocie po numerze REGON, który jest nadawany każdemu zarejestrowanemu podmiotowi.

Co to jest REGON?

Co to jest REGON?

REGON to skrót od Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr ten jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zawiera informacje na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski. Jest to jedno z najważniejszych źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach statystycznych, pozwalające na weryfikację danych i analizę zjawisk gospodarczych. Dzięki REGON można uzyskać m.in. informacje o nazwie i siedzibie przedsiębiorstwa, jego statusie prawno-organizacyjnym, rodzaju działalności oraz wielkości zatrudnienia.

Ile cyfr ma REGON?

Ile cyfr ma REGON?

Numer REGON składa się obecnie z dziewięciu cyfr, ale wcześniej był to siedmiocyfrowy numer. W celu ujednolicenia systemu starszym numerom dodano dwa zera na początku.

W numerze REGON dwie pierwsze cyfry oznaczają wyróżnienie terytorialne, a kolejne sześć cyfr to numer seryjny. Na końcu numeru znajduje się jedna cyfra kontrolna, która służy do weryfikacji poprawności całego numeru. Dzięki temu systemowi numerowania można jednoznacznie zidentyfikować każdy podmiot gospodarczy znajdujący się w rejestrze.

Czy REGON jest obowiązkowy?

Czy REGON jest obowiązkowy?

Wpis do ewidencji REGON jest obowiązkowy dla wielu podmiotów gospodarczych i organizacji działających w Polsce. Numer REGON jest identyfikatorem przypisanym do danego podmiotu i służy do celów statystycznych oraz ewidencyjnych. Bezposrednio nie niesie on ze sobą żadnych zobowiązań finansowych czy administracyjnych, ale jest niezbędny w wielu procedurach i wnioskach, takich jak np. składanie deklaracji podatkowych, ubieganie się o dotacje czy przetargi.

Wpisy do ewidencji REGON dokonuje się w zależności od formy prawnej podmiotu, przy czym uzyskanie numeru jest bezpłatne. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, numer REGON jest przypisany na zawsze i pozostaje niezmienny nawet w przypadku likwidacji działalności i ponownego rozpoczęcia jej w przyszłości.

Kto nadaje REGON?

Kto nadaje REGON?

Numer REGON jest nadawany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Polsce. GUS jest instytucją publiczną, która odpowiada za zbieranie, analizowanie i publikowanie danych statystycznych na temat społeczeństwa, gospodarki i środowiska w Polsce. GUS jest także odpowiedzialny za prowadzenie rejestru REGON, który służy do identyfikacji i ewidencji podmiotów gospodarczych i organizacji.

Nadanie numeru REGON różni się w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego. Automatycznie nadawany jest w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego numer REGON jest nadawany na podstawie informacji z KRS. W pozostałych przypadkach, tj. dla osób prawnych, jednostek niemających osobowości prawnej i niektórych osób fizycznych, konieczne jest złożenie wniosku o nadanie numeru REGON do GUS-u.

Ile potrwa nadanie numeru REGON?

Zazwyczaj nadanie numeru REGON trwa kilka dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych przez Internet, czas oczekiwania na nadanie numeru REGON może być jeszcze krótszy. Warto jednak pamiętać, że czas oczekiwania może się wydłużyć w okresach wzmożonego ruchu w urzędach, np. pod koniec roku podatkowego lub w okresie przedsiębiorczych aktywności w branży. W takich okresach rekomendowane jest złożenie wniosku o nadanie numeru REGON z wyprzedzeniem.

Czy REGON powinien znaleźć się na pieczątce przedsiębiorstwa?

Czy REGON powinien znaleźć się na pieczątce przedsiębiorstwa?

Na dzień dzisiejszy nie ma prawnego obowiązku umieszczania numeru REGON na pieczątce przedsiębiorstwa. Wymagane jest jednak umieszczenie na pieczątce imienia i nazwiska właściciela oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) firmy. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach podmioty zewnętrzne, np. banki, mogą wymagać umieszczenia numeru REGON na fakturze lub innych dokumentach firmowych. W takim przypadku numer REGON należy umieścić w stosownym miejscu na fakturze lub innym dokumencie.

Do czego służy REGON?

Do czego służy REGON?

Numer REGON służy głównie celom statystycznym i pozwala na dokładne zbieranie i analizowanie danych dotyczących różnych podmiotów gospodarczych, takich jak liczba i rodzaj działalności gospodarczej, liczba pracowników czy też wartość obrotów. Dzięki temu Główny Urząd Statystyczny (GUS) może dokładnie analizować i monitorować sytuację na rynku, przygotowywać raporty, analizy i prognozy ekonomiczne.

Ponadto numer REGON może być wykorzystywany przez różne instytucje i podmioty, na przykład przez banki lub instytucje finansowe, jako jeden z elementów potrzebnych do identyfikacji i weryfikacji podmiotów gospodarczych w procesie zawierania transakcji finansowych czy udzielania kredytów.

Jak sprawdzić REGON?

Jak sprawdzić REGON?

Rejestr REGON jest prowadzony od 1998 roku, w oparciu o ustawę z 1995 roku o statystyce publicznej.

Numer REGON umożliwia uzyskanie szeregu informacji na temat podmiotu gospodarczego, w tym:

  • nazwy firmy;
  • imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  • adresu siedziby firmy;
  • formy prawnej prowadzonej działalności;
  • formy własności;
  • formy dokonanej rejestracji podmiotu;
  • wykazu rodzajów działalności;
  • liczby pracujących;
  • daty założenia, zawieszenia oraz zakończenia działalności.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies