KRS Wyszukiwarka

Raport sprawozdań finansowych KRS

Wyszukaj raport finansowy

KRS Wyszukiwarka

KRS Wyszukiwarka to narzędzie, które pozwala na wyszukiwanie informacji o spółkach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). KRS jest centralnym rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym znajdują się informacje o wszystkich działających w Polsce spółkach oraz ich właścicielach.

Dzięki wyszukiwarce KRS wdrożonej w ramach www.owg.pl każdy klient może znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o firmach oraz spółkach, takie jak nazwa, adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON oraz dane dotyczące zarządu i udziałowców. Można też sprawdzić historię zmian w KRS oraz dostępne dokumenty, takie jak umowy spółek, statuty czy sprawozdania finansowe.

Nasza wyszukiwarka KRS jest dostępna online. Dzięki niej przedsiębiorcy, inwestorzy i osoby zainteresowane mogą łatwo sprawdzić informacje o spółkach, z którymi chcą nawiązać kontakt lub podjąć współpracę.

Czym jest KRS?

Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy lub w skrócie KRS, to rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe, obejmujący cały kraj. Jest to lista publicznie dostępna, dzięki której każdy może uzyskać informacje na temat przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do zarejestrowania się w KRS, poprzez uzyskanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia w jednej z wielu placówek Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Działa od 1 stycznia 2001 roku na mocy ustawy prawo o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o podmiotach wpisanych do KRS dostępne w Internecie

Informacje o podmiotach wpisanych do KRS dostępne w Internecie

Od 28 czerwca 2012 roku na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości działa narzędzie umożliwiające wyszukiwanie podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby znaleźć informacje o danej firmie, wystarczy skorzystać z wygodnej wyszukiwarki, podając jej numer KRS lub nazwę. Dzięki temu nie ma już konieczności odwiedzania sądu rejestrowego, ponieważ dokumenty elektroniczne posiadają taką samą moc prawną, jak dokumenty wydawane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Struktura rejestru KRS

Struktura rejestru KRS

Krajowy Rejestr Sądowy podzielony jest na trzy rejestracje:

 • rejestr przedsiębiorców;
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr danych przedsiębiorców jest podzielony na sześć działów.

W Dziale I umieszczone są:

 • informacje dotyczące nazwy lub firmy podmiotu;
 • informacja o formie prawnej prowadzonej działalności;
 • siedziba i adres przedsiębiorcy;
 • informacje o ewentualnych oddziałach danego przedsiębiorcy;
 • informacje o wcześniejszej rejestracji przedsiębiorcy;
 • informacje o sposobie powstania podmiotu, jeśli powstał w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału;
 • informacje o numerach NIP i REGON;
 • informacje o umowie spółki lub statucie, na podstawie której działa przedsiębiorca.

Dział II zawiera informacje na temat:

 • sposobu reprezentacji podmiotu;
 • osób, które stanowią organ uprawniony, wraz z informacją o sposobie reprezentacji lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki osobowej;
 • organu nadzorczego, jeśli istnieje, wraz z informacją o jego składzie osobowym;
 • prokury, osobach pełniących tę funkcję i rodzaju udzielonej prokury.

Dział III rejestru zawiera informacje o:

 • zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy według kodów PKD;
 • informacji o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, uchwały o jego zatwierdzeniu, sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa oraz informacje o złożeniu opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, jeśli takie sprawozdanie było badane.

Dział IV zawiera między innymi informacje dotyczące narastania zadłużenia wobec organów podatkowych, celnych oraz za składki na ubezpieczenia społeczne.

W V dziale Krajowego Rejestru Sądowego podaje się informacje dotyczące powołania lub odwołania kuratora.

Dział VI rejestru przedsiębiorców KRS zawiera informacje dotyczące różnych sytuacji i zdarzeń, takich jak:

 • otwarcie i zakończenie likwidacji,
 • ustanowienie zarządu i zarządu komisarycznego,
 • likwidatorów i zarządców,
 • połączenie lub przekształcenie przedsiębiorstwa,
 • ogłoszenie upadłości oraz wszczęcie postępowania naprawczego.

Jednoosobowe działalności gospodarcze nie są objęte rejestracją w KRS, lecz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Większość wpisów do krajowego rejestru sądowego wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z niewielkimi wyjątkami.

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestr ten obejmuje podmioty wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 listopada 2014 roku, które określa szczegółowy sposób prowadzenia rejestrów stanowiących część Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółową treść informacji zawartych w tych rejestrach.

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr ten miał na celu zarejestrowanie i publiczne ujawnienie przypadków braku terminowości lub niewypłacalności w spłacie długów. W rejestrze tym odnotowywano również sytuacje, w których długi były egzekwowane przymusowo za pomocą egzekucji administracyjnej i cywilnej, a także ogłoszenia upadłości i inne istotne zdarzenia w postępowaniu upadłościowym.

Dzięki ujawnieniu takich informacji potencjalni wierzyciele mogli uniknąć ryzyka zawarcia umowy z partnerami o niepewnym stanie finansowym, którzy mogli być zagrożeni toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wpis do tego rejestru mógł być dokonany na wniosek lub z urzędu.

W gospodarczym rejestrze wpisywano z urzędu:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i odpowiedzialne swoim majątkiem wspólników, w przypadku ogłoszenia upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub gdy umorzono egzekucję sądową, lub administracyjną, gdyż nie dało się odzyskać więcej niż koszty egzekucyjne;
 • dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku przed sądem;
 • osób, które zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, przedstawiciela pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni przez sąd upadłościowy;
 • dłużników alimentacyjnych, którzy zalegali z płatnościami za okres powyżej sześciu miesięcy.

Jedynie osoba fizyczna, na przykład przedsiębiorca, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki cywilnej odpowiadający za jej długi, mogła zostać wpisana do rejestru na wniosek wierzyciela. Nie była jednak możliwa rejestracja samej spółki. Warunkiem dokonania wpisu było stwierdzenie długu np. na drodze sądowego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.

Wniosek można było złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania podmiot i dłużnika, na formularzu KRS-D1. Opłata za złożenie wniosku wynosiła 300 złotych.

Po upływie 10 lat wpisy były wykreślane. Spłata długu wobec wierzyciela nie była wystarczającą podstawą do wykreślenia. Wpis mógł zostać usunięty jedynie w przypadku zmiany lub uchylenia orzeczenia sądu, na podstawie którego dokonano wpisu.

Rejestr dłużników niewypłacalnych został zlikwidowany na mocy ustawy z 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lutego 2019 roku. Zastąpił go Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Funkcje rejestru KRS

Funkcje rejestru KRS

Rejestr Sądowy Kraju spełnia dwie funkcje:

 • informacyjną, będąc ogólnokrajową bazą danych na temat podmiotów handlowych,
 • legalizacyjną, gdzie dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie działań prawnych.

Każdy ma prawo zapoznać się z danymi wpisanymi do KRS, przeglądać akta rejestrowe przedsiębiorstw podlegających wpisowi, a także otrzymać odpis lub wyciąg, lub zaświadczenie na temat zawartych w rejestrze danych.

Kto posiada numer KRS?

Kto posiada numer KRS?

Tylko podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadają numer KRS, podczas gdy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zarejestrowane w CEIDG i nie mają przypisanego numeru KRS.

Jak sprawdzić firmę w KRS online?

Jak sprawdzić firmę w KRS online?

Aby znaleźć poszukiwaną firmę, należy użyć dostępnej powyżej narzędzia wyszukiwania i wpisać nazwę przedsiębiorstwa, numer KRS, NIP lub REGON.

Dzięki temu można sprawdzić takie informacje jak:

 • lokalizacja siedziby;
 • dane dotyczące władz przedsiębiorstwa;
 • numery rejestrowe;
 • informacje na temat prokurentów;
 • dane dotyczące zawieszeń, upadłości i likwidacji.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies