Grupa VAT

Zbuduj bazę potencjalnych kontrahentów

Baza firm OWG

Grupa VAT

1 stycznia 2023 r. Polski Ład wprowadził kolejne uproszczenie dla podatników, tym razem dotyczy ono podatku od towarów i usług. Ustawa umożliwia tworzenie grup VAT pomiędzy podatnikami VAT czynnymi – upraszczając w ten sposób ich obowiązki sprawozdawcze i ograniczając ilość dokumentacji w transakcjach między podmiotami wchodzącymi w skład grupy VAT.

Już teraz możesz szybko i bezpiecznie zweryfikować członków każdej zarejestrowanej grupy VAT, korzystając z naszej niezawodnej wyszukiwarki Grupy VAT.

Czym jest grupa VAT i kto może ją utworzyć?

Czym jest grupa VAT i kto może ją utworzyć?

Zgodnie z definicją ustawową, grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT i zarejestrują swoją działalność na formularzu VAT-R.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o VAT w skład grupy VAT mogą wchodzić wyłącznie podmioty, które:

 • posiadają siedzibę na terytorium Polski;
 • lub nie posiadają siedziby w Polsce, ale na terytorium Polski znajduje się ich oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą – członkiem grupy VAT może być taki oddział.

Członkowie grupy VAT muszą spełniać jednocześnie warunki wszystkich trzech powiązań (finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych), które zostały wymienione w art. 15a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT.

Weryfikacja powiązania ekonomicznego członków grupy VAT

Powiązanie ekonomiczne uregulowane jest w art. 15a ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przepisu oznacza ono, że podmioty należące do tej samej grupy VAT:

 • prowadzą działalności gospodarcze o tym samym charakterze (ten sam numer PKD przeważający);
 • lub prowadzą działalności gospodarcze, które mają charakter uzupełniający i są od siebie współzależne;
 • bądź prowadzą działalności gospodarcze, z których w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie należący do tej samej grupy VAT.

Powiązanie ekonomiczne pomiędzy członkami grupy VAT trzeba rozumieć szeroko – może ono występować np. w sytuacji, gdy podmioty funkcjonują w różnych sektorach gospodarki, np. gdy sprzedaż prowadzona przez jednego członka grupy ma bezpośredni wpływ na działalność drugiego członka grupy.

Weryfikacja powiązania organizacyjnego członków grupy VAT

Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy o VAT powiązanie organizacyjne pomiędzy członkami grupy VAT występuje w sytuacji, gdy:

 • znajdują się pośrednio lub bezpośrednio pod wspólnym kierownictwem ustalonym faktycznie lub w sposób prawny;
 • lub organizują swoje działania w porozumieniu w sposób całkowity lub częściowy.

Weryfikacja powiązania finansowego członków grupy VAT

Podmioty wchodzące w skład grupy VAT zgodnie z art. 15a ust. 3 ustawy o VAT są objęte powiązaniem finansowym, jeżeli jeden z członków posiada:

 • bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym;
 • lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących bądź zarządzających;
 • albo ponad 50% prawa do udziału w zysku;

każdego z pozostałych podatników będących członkami grupy VAT.

Jak założyć grupę VAT? Członkowie grupy vat

Jak założyć grupę VAT? Członkowie grupy vat

Założenie grupy VAT wymaga spełnienia przesłanek wynikających wprost z ustawy. Podmioty, które zdecydują się na współtworzenie grupy, powinny podpisać umowę grupy VAT i dokonać rejestracji grupy VAT na formularzu VAT-R.

Podmiot wchodzący w skład grupy VAT może przynależeć tylko do jednej grupy VAT. Natomiast grupa VAT jako podatnik nie może wchodzić w skład innej grupy VAT.

Zgodnie z art. 15a ust. 10 ustawy o VAT, umowa grupy VAT musi mieć formę pisemną, ale nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Ponadto musi zawierać:

 • nazwę grupy VAT z oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”,
 • dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników,
 • wskazanie przedstawiciela grupy VAT wyznaczonego spośród jej członków,
 • dane identyfikacyjne udziałowców i ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT,
 • posiadających ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym tych podatników oraz wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona.

Grupę VAT można utworzyć na dowolny okres, ale nie krótszy niż 3 lata. Aby przedłużyć okres funkcjonowania grupy VAT, przedstawiciel - członek grupy vat powinien złożyć nową umowę między członkami grupy najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy.

Przedstawiciel grupy VAT jest osobą, która reprezentuje grupę w zakresie jej obowiązków. Właściwy urząd skarbowy jest ustalany zgodnie z właściwością urzędu przedstawiciela grupy VAT.

Zasady opodatkowania w grupie VAT

Zasady opodatkowania w grupie VAT

Zasady opodatkowania w grupie VAT zostały szczegółowo uregulowane w ustawie. Obejmują one wszystkich członków grupy vat. Do najważniejszych zapisów należą:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu.
 • Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane przez tę grupę VAT.
 • Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT.
 • Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT na rzecz:
  • podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,
  • innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju - uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy.
 • Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT przez:
  • podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,
  • inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju - uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.
 • Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, przez podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT.
 • Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane przez tę grupę VAT.

Mniej obowiązków administracyjnych dla członków grupy VAT

Mniej obowiązków administracyjnych dla członków grupy VAT

Utworzenie grupy VAT niesie ze sobą wiele korzyści dla poszczególnych członków grupy VAT. Grupa VAT to mechanizm, który umożliwia przedsiębiorcom współpracującym ze sobą na zasadzie kapitału wewnątrzwspólnotowego, objęcie jednym wspólnym systemem podatku od wartości dodanej (VAT). W ramach grupy VAT przedsiębiorcy zrzeszeni w grupie występują jako jednolity podmiot podatkowy, co ułatwia im rozliczanie podatku VAT.

Najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Ponieważ obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, to przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy weryfikacji kontrahenta.

W ramach grupy VAT, podmioty składają wspólną deklarację podatkową, a podatek naliczany jest na podstawie transakcji między członkami grupy, a nie na podstawie transakcji z osobami trzecimi. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorcy w grupie mogą uniknąć nadmiernych formalności i kosztów związanych z rozliczaniem podatku VAT.

Korzyści płynące z utworzenia grupy vat sprawiają, że liczba tego typu podmiotów z dnia na dzień wzrasta.

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies