Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.owg.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Dane, o których mowa powyżej, w tym dane osobowe, przetwarzane są w celach informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis w związku ze świadczeniem Usług zostały zawarte w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostępnej na stronie www.owg.pl/polityka-prywatnosci oraz w informacji dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł są przetwarzana w serwisie www.owg.pl stanowiącej załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu i dostępnej na stronie www.owg.pl/klauzula-informacyjna-dla-podmiotow-danych
 • Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii przez serwis zostały zawarte w Polityce Cookies stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i dostępnej na stronie internetowej www.owg.pl/polityka-cookies.
 • Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  • Usługodawca – spółka działającą pod firmą Mikrotech Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Składowej 9 38-400 Krosno, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru przedsiębiorców - KRS 0000112227 , posiadającą NIP 6840009101 i REGON 370361688, adres e-mail: mikrotech@mikrotech.com.pl, telefon: (13) 43 76 300, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu.
  • Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym www.owg.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w rejestrze REGON, która zawarła Umowę z usługodawcą i dokonał rejestracji w Serwisie.
  • Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w rejestrze REGON, która zawarła Umowę z usługodawcą, ale nie dokonała rejestracji w Serwisie.
  • Rejestracja – jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na jednej ze stron Serwisu.
  • Konsument – użytkownik, użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  • Przedsiębiorca – użytkownik, użytkownik niezarejestrowany będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
  • Konto – wydzielony dla Użytkownika fragment Serwisu zawierający jego dane, które zawiera indywidualne ustawienia oraz funkcjonalności pozwalające na korzystanie z Serwisu. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych identyfikatorów oraz haseł, które przypisane będą do Konta i będą jego integralną częścią.
  • Login – adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
  • Hasło – ustalony przez Użytkownika ciąg znaków niezbędny do jego identyfikacji w procesie logowania do Konta.
  • Aktywacja Konta – potwierdzenie adresu e-mail będącego Loginem w toku Rejestracji.
  • Weryfikacja Konta – pozytywna weryfikacja danych podanych przy rejestracji.
  • Administrator Konta - Użytkownik posiadający prawa administracyjne. Administratorem Konta domyślnie jest Użytkownik, który wykupił produkt z Cennika i dokonał rejestracji konta.
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość́), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika lub usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  • Umowa - umowa o świadczenie wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego Usług, zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem lub z Użytkownikiem Niezarejestrowanym w drodze akceptacji niniejszego Regulaminu.
  • Cennik – załącznik nr 1 do Regulaminu wskazujący, jakie usługi są świadczone przez Usługodawcę oraz wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu ich świadczenia.
  • Regulamin – niniejszy dokument.
  • Blokada Konta – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu dokonywane przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu.
  • Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny na stronie www.owg.pl/kontakt umożliwiający bezpośrednie wysyłanie wiadomości elektronicznych do Usługodawcy bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej.
  • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce - ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.).
  • Prawo Ochrony Baz Danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.).
  • Operator Płatności – ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75.
  • Zamówienie – złożenie dyspozycji zakupu usługi wymienionej w cenniku.

§2 Rodzaje i zakres Usług

 • Każdy Użytkownik i Użytkownik niezarejestrowany jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie.
 • Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • usługi informacyjne
  • usługi komunikacyjne
  • usługi w zakresie rejestracji
  • usługi w zakresie personalizacji kont
  • usługi w zakresie publikacji informacji o Użytkowniku i Usługobiorcy
  • usługi w zakresie prowadzenie subdomeny dla Użytkownika
  • usługi statystyczne.
 • Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Użytkownika lub Użytkownika niezarejestrowanego informacji umieszczonych w Serwisie m.in. poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane indywidualnie żądane przez Użytkownika lub Użytkownika niezarejestrowanego.
 • Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Użytkownika lub Użytkownika niezarejestrowanego komunikacji z Usługodawcą. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz komunikatorów udostępnianych w ramach Serwisu.
 • Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Użytkownikowi założenie konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Założenie konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usług płatnych udostępnianych przez Usługodawcę.
 • Usługi w zakresie personalizacji konta umożliwiają Użytkownikowi dostosowanie konta do ich indywidualnych preferencji w zakresie korzystania z Serwisu.
 • Usługi w zakresie publikacji informacji obejmują: publikowanie w imieniu Użytkownika i Użytkownika niezarejestrowanego danych jawnych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, publikowanie w imieniu Użytkownika i Użytkownika niezarejestrowanego danych pozyskiwanych przez Usługodawcę w formularzach w Serwisie, publikowanie w serwisie w imieniu Użytkownika dostarczonych przez niego danych szczegółowych prowadzonej działalności gospodarczej w ramach usługi Wizytówka (nazwa z cennika).
 • Usługi w zakresie prowadzenia subdomeny dla Użytkownika obejmują publikację dostarczonych przez Użytkownika informacji w formie strony internetowej dla których nadany został adres strony www w ramach domeny owg.pl oraz funkcjonalność formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy umożliwia przekazanie Użytkownikowi informacji przez Usługodawcę od osób trzecich.
 • Usługi statystyczne obejmują przygotowywanie analiz, obliczeń na podstawie informacji zbieranych przez Usługodawcę i ich publikację w serwisie lub ich wytworzenie na żądanie konkretnego Użytkownika i jemu ich dostarczenie.

§3 Rejestracja konta w ramach serwisu

 • Usługodawca informuje, że dostęp do pozycji wymienionych w Cenniku możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym w szczególności opłaceniu wybranej pozycji z Cennika, podaniu danych dodatkowych wymienionych w formularzu rejestracyjnym oraz akceptacji zapisów regulaminu.
 • Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku "Rejestracja".
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
  • adresu poczty elektronicznej Użytkownika,
  • hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło),
  • nazwy firmy, numeru NIP, adresu siedziby, adresu korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby,
  • danych dodatkowych obejmujących: nazwę skróconą, nazwy marek, przeciętną wielkość zatrudnienia w firmie.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
 • Utworzenia Konta (tym samym zawarcia Umowy) może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.
 • Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych zgormadzonych w Koncie w przypadku ich zmiany.
 • Na podany w formularzu adres e-mail, niezwłocznie po Rejestracji zostanie wysłany e-mail weryfikujący, zawierający prośbę o potwierdzenie adresu e-mail. Potwierdzenie adresu e-mail jest niezbędne w celu aktywacji konta.
 • Po Aktywacji Konta Użytkownik może wskazać osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta, w tym za pomocą odrębnych identyfikatorów oraz haseł przypisanych do Konta w ramach limitu zakupionej usługi.

§4 Zawarcie, zmiany i rozwiązanie umowy

 • Z chwilą Weryfikacji Konta zostaje zawarta umowa o prowadzenia Konta w Serwisie.
 • Umowa o jakiej mowa w ust. 1 zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • Umowa o jakiej mowa w pkt. 1 może zostać rozwiązana:
  • za 30 dniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
  • ze skutkiem natychmiastowym na podstawie decyzji Usługodawcy w związku naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika,
  • za porozumieniem Stron.
 • Z chwilą rozwiązania umowy o prowadzenie Konta rozwiązaniu ulegają wszelkie inne umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • Z chwilą zapłaty za usługę wymienioną w Cenniku zostaje zawarta umowa produktowa. Umowa produktowa zostaje zawarta na czas określony w Cenniku zgodnie z wyborem danej usługi.
 • Zakupione usługi przez Użytkownika lub wskazane osoby upoważnione są dostępne dla wszystkich osób przypisanych do Konta.
 • Umowa produktowa zostaje rozwiązana wskutek:
  • upływu okresu na który Umowa została zawarta,
  • złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie takie wywołuje skutek na koniec okresu wykupionej usługi wymienionej w Cenniku,
  • rozwiązania umowy o prowadzenie Konta,
  • decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy w związku z naruszeniem przez Użytkownika warunków Regulaminu,
  • niezaakceptowania przez Użytkownika zmian w Cenniku lub Regulaminie, przy czym rozwiązanie umowy następuje z końcem okresu wykupionej usługi wymienionej w Cenniku.
 • W przypadkach wskazanych w pkt. 6 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu odpowiedniej części uiszczonych na rzecz Usługodawcy opłat z tytułu korzystania z Usług odpłatnych, w części za okres pozostały do zakończenia świadczenia Usług. W pozostałych przypadkach Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu opłat uiszczonych na rzecz Usługodawcy.
 • Użytkownik może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Usługodawcę do zachowania tych informacji lub informacje te są niezbędne do rozliczenia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 • Usunięcie Konta jest definitywne i niemożliwe do cofnięcia. Użytkownikowi zaleca się zapisanie wszelkich danych przetrzymywanych na Koncie przed zwróceniem się o usunięcie Konta.
 • W przypadku rozwiązania którejkolwiek z umów o jakich mowa powyżej na mocy decyzji Usługodawcy, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji.

§5 Zasady korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezarejestrowanego z serwisu OWG

 • Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 • Użytkownik i Użytkownik niezarejestrowany zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie na podstawie danych z Serwisu niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym w szczególności nieopłaconych;
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  • niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu takiego naruszenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania usunięcia takich treści, zablokowania dostępu do nich, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym;
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;
  • niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca może dokonać Blokady Konta, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich lub nie zaktualizował niezwłocznie takich danych po ich zmianie;
  • korzystając z Serwisu naruszył prawa innych Użytkowników;
  • dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, lub naruszających interesy Usługodawcy lub godzących w jego dobre imię lub renomę prowadzonych przez niego serwisów internetowych.
 • Użytkownik wobec którego Usługodawca zastosował blokadę Konta lub rozwiązał umowę o prowadzenie Konta, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniego powiadomienia i zgody Usługodawcy.
 • W przypadku zamówionych na żądanie Użytkownika dokumentów zostaną one dostarczone Użytkownikowi w terminie wymienionym w Cenniku a w przypadku braku określenia takiego terminu, terminem domyślnym jest okres 2 dni roboczych od uiszczenia opłaty za ich udostępnienie.
 • Zabronione jest udzielanie dostępu do Konta w Serwisie osobom nieumocowanym do składania oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub nieposiadającym odpowiednich pełnomocnictw do dokonywania tego rodzaju działań w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika.
 • Użytkownik i Użytkownik niezarejestrowany jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach RODO, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza - z wykorzystaniem Serwisu - jako niezależny od Usługodawcy administrator danych.

§6 Wynagrodzenie Usługodawcy

 • Wynagrodzenie Usługodawcy za świadczone usługi zostało określone w Cenniku. Ceny wskazane w Cenniku są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Wynagrodzenie określone w Cenniku może ulec zmianie.
 • Użytkownik obowiązany jest do zapłaty za zamówione usługi w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
 • Nieuiszczenie przez Użytkownika opłaty w wymaganym terminie skutkuje anulowaniem złożonego zamówienia.
 • Użytkownik może dokonać zapłaty wynagrodzenia za świadczone Usługi na rzecz Usługodawcy wybierając jeden z następujących sposobów płatności dostępnych w Serwisie:
  • wpłata przelewem tradycyjnym na konto 46 1240 2340 1111 0010 9613 5469 w Pekao S.A. O/Krosno;
  • płatność online imoje, tj. sposoby płatności udostępnione przez Operatora Płatności w szczególności płatność elektroniczna szybkim przelewem, kartą płatniczą, BLIKiem oraz "Kup z Twisto"
 • W celu dokonania płatności wymienionej w pkt. 4 b), Usługodawca będzie przekazywał Operatorowi Płatności dane Użytkowników wymagane przez Operatora Płatności do danego rodzaju Autoryzacji Transakcji płatniczej w szczególności takie jak: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie świadczenia Usług płatności, Operator Płatności jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych przez Usługodawcę do Operatora Płatności, w rozumieniu RODO.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, poprzez wybór formy faktury na zamówieniu. Zgoda obowiązuje od dnia jej wyrażenia do czasu jej odwołania.
 • W formacie PDF będą przesyłane droga elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur. Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich wysłania w formie papierowej.
 • Użytkownik otrzymywać będzie faktury elektroniczne od Usługodawcy za pośrednictwem email oraz panelu użytkownika.
 • Za datę otrzymania faktury przez Użytkownika uznaje się datę wpływu faktury w formacie PDF na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej Użytkownika.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 • Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług zgodnie z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym.
 • Wszelkie reklamacje związane z działalnością Serwisu powinny być składane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni a w przypadku Użytkowników i Użytkowników niezarejestrowanych będących konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w terminie 14 dni od daty ich złożenia. Użytkownik lub użytkownik niezarejestrowany składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres z którego otrzymano korespondencję.
 • Reklamacja powinna być zgłaszana w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres reklamacje@owg.pl lub przesłana na adres korespondencyjny: Mikrotech S.A. – OWG, 38-400 Krosno, ul.Składowa 9.
 • Reklamacje wysłane w każdym innym języku niż polski nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierała informacji pozwalających jednoznacznie ją rozpatrzyć, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości e-mail na adres pocztowy z którego została wysłana reklamacja lub pocztą tradycyjną z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji.
 • W przypadku gdy zaistnieje sytuacja z punktu 6. termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia dodatkowych informacji o których mowa w punkcie 6.
 • Reklamacji nie mogą podlegać czynności wykonywane przez Usługodawcę, mające na celu egzekwowanie obowiązujących zasad wymienionych w niniejszym regulaminie – np. blokada Konta Użytkownika.
 • Reklamacje nie mogą dotyczyć zdarzeń i sytuacji, które wystąpiły w czasie planowanych przestojów (wyłączenie i konserwacja systemu), ponieważ o każdym planowanym przestoju Użytkownicy są informowani co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne związane ze stosowanym przez Użytkownika lub Użytkownika niezarejestrowanego sprzętem komputerowym lub łączem internetowym, a które uniemożliwiają Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezarejestrowanemu korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub Użytkowników niezarejestrowanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 • Informacje zawarte w Serwisie lub dostarczane za jego pomocą pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Usługodawca dostarcza informacje uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.
 • Usługodawca nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie i szkody powstałe w skutek wykorzystania informacji zawartych w Serwisie lub dostarczonych za jego pomocą.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim i nieuprawnionym jakichkolwiek danych Użytkowników i Użytkowników niezarejestrowanych, jeśli udostępnienie to wynikło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Użytkownika niezarejestrowanego, takich jak w szczególności brak odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (wirusy, konie trojańskie etc.) lub udostępnienie swojego Hasła lub ustawienie Hasła, którego treść łatwo zgadnąć.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika Serwisu z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi oraz deliktu związanego z świadczeniem Usługi jest ograniczona do wysokości kwoty jednego tysiąca złotych. W żadnym wypadku Usługodawca nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty danych.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika i Użytkownika niezarejestrowanego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 • Zasad określonych w pkt. 8 - 9 oraz 14 - 16 nie stosuje się do Konsumenta a także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług i przerwy techniczne

 • Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika lub Użytkownika niezarejestrowanego, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa w wersji Firefox 67, Microsoft Edge 44, Chrome 75 lub wyższej, z włączoną obsługą Java Script,
  • aby urządzenie końcowe przy pomocy którego Użytkownik lub Użytkownik niezarejestrowany korzysta z serwisu posiadało dowolne oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie plików .pdf (np. Acrobat Reader),
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Usługodawca ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności i kompletności przesyłanych danych.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 • Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. O planowanych przerwach Usługodawca poinformuje Użytkowników co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

§9 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • Konsument, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Usługi przez Usługodawcę. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie np. według wzoru z załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie składa się pisemnie. Oświadczenie powinno być przesłane pocztą tradycyjną na adres Mikrotech S.A. ul. Składowa 9 38-400 Krosno z dopiskiem OWG lub elektronicznie na adres mikrotech@mikrotech.com.pl W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 13 43 76 451 w godzinach 7:30 – 15:30.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Usługodawca dokona na wskazany przez Konsumenta nr rachunku bankowego.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

 • Konsument ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11 Postanowienia końcowe

 • Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres e-mail mikrotech@mikrotech.com.pl
 • Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, w tym logotypy Usługodawcy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot wyłącznych praw Usługodawcy.
 • Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Serwisu na Konto Użytkownika, lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 • Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
 • W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, umowa o prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu.
 • Zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych Serwisu.
 • Wykorzystywanie danych, w szczególności zestawień analitycznych w celach dydaktycznych, badawczych, dziennikarskich możliwe jest z zastrzeżeniem iż podlega obowiązkowi wskazania źródła.
 • Serwis jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zestawienie informacji) stworzone przez Usługodawcę i udostępnione w Serwisie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
 • Użytkownik, jak i Użytkownik Niezarejestrowany, może korzystać z utworów lub baz danych znajdujących się w Serwisie jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych, Usługodawca niniejszym oświadcza, że nie zezwala Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu na wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej lub nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jakiejkolwiek bazy danych, której Usługodawca jest producentem.
 • Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.01.2021 r.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies