Klauzula informacyjna dla podmiotów danych

Informacja dla osób, których dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł są przetwarzane w serwisie www.owg.pl przez Mikrotech S.A. zgodnie z art. 14 RODO

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). Niniejsza Informacja opisuje zakres danych, które przetwarzamy w serwisie www.owg.pl , cele i sposoby przetwarzania oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Twoje Dane Osobowe zgodnie z RODO.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno o numerze KRS 0000112227, NIP 6840009101 oraz REGON 370361688.
 • Dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w serwisie www.owg.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, jak również nasze dążenie do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 • Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w publicznie dostępnych źródłach tj.:
  • dane identyfikacyjne w szczególności: imię, nazwisko, nazwa, data urodzenia, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON, KRS),
  • dane kontaktowe, w szczególności: dane adresowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, profil (konto, adres, etc.) w mediach społecznościowych,
  • dane finansowe,
  • funkcja pełniona w ramach struktury podmiotu, stanowisko/tytuł zawodowy oraz jeśli występuje numer wpisu w rejestrze zawodowym.
 • Serwis owg.pl może przetwarzać dane osobowe pochodzące z wiarygodnych publikatorów, źródeł i rejestrów publicznych o:
  • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwane CEIDG),
  • osobach prowadzących działalność gospodarczą znajdujących się w rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny,
  • osobach fizycznych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mając na uwadze, iż RODO nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorców będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej,
  • osobach prowadzących działalność gospodarczą znajdujących się w Wykazie Podmiotów Zarejestrowanych jako Podatnicy VAT, Niezarejestrowanych oraz Wykreślonych i Przywróconych do Rejestru VAT na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów,
  • o osobach ujawnionych w dokumentach finansowych dostępnych w repozytorium dokumentów finansowych prowadzonym dla podmiotów zobowiązanych do składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Odbiorcami danych będą nasi klienci oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora m.in. dostawcy usług, podmioty świadczące usługi prawne.
 • Dane przetwarzane będą do momentu wykreślenia ich z publicznie dostępnych rejestrów.
 • Administrator stosuje profilowanie polegające na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych źródeł oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Mikrotech S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: rodo@mikrotech.com.pl lub adres korespondencyjny: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno.
 • Na działania Administratora Danych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies