Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

STOWARZYSZENIE ETAP

KRS:
0000292660
NIP:
9721170056
REGON
300711192
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000292660
NIP:
9721170056
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-11-30
zmian: 1
REGON:
300711192
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-12-20
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2007-11-15
Data ostatniego wpisu:
2023-05-30
Data rozpoczęcia działalności:
2007-11-15
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM KAŻDORAZOWO CO NAJMNIEJ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
Członkowie reprezentacji:
  • Anna Małgorzata Dobrzykowska
  • Magdalena Agnieszka Marcinkowska
  • Zbyszko Siewkowski
  • Małgorzata Siewkowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 9
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Lidia Ewa Nowotna
  • Marta Małgorzata Krajewska
  • Justyna Nowak
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 8
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 1
Powiat
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 2
Gmina
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 2
Miejscowość:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 1
Kod pocztowy:
60-681
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 4
Ulica
JERZEGO SUSZKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 5
9,
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 5
lok.
---
Poczta:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-15
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
CELEM NADRZĘDNYM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ ORAZ WSZECHSTRONNA POMOC ŚWIADCZONA NA RZECZ OSÓB I GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, A ZWŁASZCZA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ, UZALEŻNIONYCH, WYKORZYSTYWANYCH I NIEPRZYSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ŚRODOWISK SPOŁECZNIE ZANIEDBANYCH, OSÓB CHORYCH I UCHODŹCÓW POLITYCZNYCH. CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ PONADTO: 1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, BEZDOMNYCH, UZALEŻNIONYCH, UCHODŹCÓW I INNYCH PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, 2. TWORZENIE MIEJSC PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES) I PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (PS), 3. REALIZACJA ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PARTNERSKICH, WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ, EDUKACJI ŚRODOWISK, GRUP FORMALNYCH I NIEFORMALNYCH, PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST), PES, PS, BIZNESU W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, MAJĄCE NA CELU WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ, 4. WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAJU I ZAGRANICĄ, INSTYTUCJAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PRZEDSTAWICIELAMI BIZNESU ORAZ ORGANIZACJAMI KOŚCIELNYMI W ZAKRESIE TWORZENIA PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ GRUP PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, 5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWIJANIA I UMACNIANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, 6. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRAC, 7. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 8. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 9. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, 11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, 12. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN. CIĄG DALSZY JAK W § 1 STATUTU
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies