Profil firmy
Firma z KRS

KINIKON FILM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000468392
NIP:
5681616560
REGON:
146765169
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000468392
REGON:
146765169
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-11-09
zmian: 1
NIP:
5681616560
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-10-15
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2013-07-02
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2013-07-02
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD 1 reprezentowania podmiotu
Sposób reprezentacji:
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Jerzy Andrzej Lubach
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Szymon Wojciech Dąbrowski
 • Jerzy Andrzej Lubach
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Powiat:
PUŁTUSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Gmina:
ZATORY
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Miejscowość:
TOPOLNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Kod pocztowy:
07-214
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Ulica:
---
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
PNIEWO
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-02
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01
  UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 02
  LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
 • 03
  RYBACTWO
 • 05
  WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
 • 06
  GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
 • 07
  GÓRNICTWO RUD METALI
 • 08
  POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 10
  PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • 11
  PRODUKCJA NAPOJÓW
 • 12
  PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 13
  PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • 14
  PRODUKCJA ODZIEŻY
 • 15
  PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 • 16
  PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 17
  PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 18
  POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 19
  WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • 20
  PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 21
  PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • 22
  PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 23
  PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 24
  PRODUKCJA METALI
 • 25
  PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 26
  PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27
  PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 28
  PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 29
  PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 30
  PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • 31
  PRODUKCJA MEBLI
 • 32
  POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 33
  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 35
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 36
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45
  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 50
  TRANSPORT WODNY
 • 51
  TRANSPORT LOTNICZY
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 53
  DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
 • 56
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 58
  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 59
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 60
  NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
 • 61
  TELEKOMUNIKACJA
 • 62
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.20.Z
  Działalność holdingów finansowych
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.92.Z
  Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 66
  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 69
  DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 71
  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72
  BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 73
  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 75
  DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 78
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 79
  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 • 80
  DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
 • 81
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 85
  EDUKACJA
 • 86
  OPIEKA ZDROWOTNA
 • 87
  POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
 • 88
  POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
 • 90
  DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-02
  zmian: 1
 • 91
  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
 • 92
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93
  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 94
  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
 • 95
  NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 96
  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • 97
  GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
 • 98
  GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
 • 99.00.Z
  ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies