Profil firmy
Firma z KRS

STOWARZYSZENIE MŁODYCH LUBUSZAN

KRS:
0000355250
NIP:
4290064943
REGON
080494669
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000355250
NIP:
4290064943
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-03-08
zmian: 1
REGON:
080494669
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-03-07
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2010-04-28
Data ostatniego wpisu:
2020-08-27
Data rozpoczęcia działalności:
2010-04-28
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DLA WAŻNOŚI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZÓW MAJATKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY:JEDNOOSOBOWO PREZESA LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.DLA WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTOW WYMAGANE SĄ PODPISY:JEDNOOSOBOWO PREZESA LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
  • Dagmara Maria Żarkowska Terech
  • Adam Krzysztof Piotrowski
  • Marcin Władysław Piotrowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 3
Organ nadzoru:
TRYBUNAŁ KONTROLNO - ORZEKAJĄCY
Osoby wchodzące w skład:
  • Monika Stegeman
  • Wioletta Kazimierczak
  • Radosław Zywert
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
LUBUSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 1
Powiat
SULĘCIŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 1
Gmina
SULĘCIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 1
Miejscowość:
SULĘCIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 1
Kod pocztowy:
69-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 1
Ulica
MŁYNARSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 2
1,
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 2
lok.
---
Poczta:
SULĘCIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-28
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
MLODZILUBUSZANIE@GMAIL.COM
Cel działalności organizacji
CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE: 1) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIU SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; 3) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 4) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 5) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 6) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 7) NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 8) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; 9) UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 10) KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 11) PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; 12) DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 13) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; 14) EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO: 15) ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ POMOCY SOCJALNEJ DLA ROLNIKÓW I ICH RODZIN; 16) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE; 17) POMOC OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies