Data publikacji: 2023-06-02

Uwaga! Zmiany w podatku od spadków i darowizn. O czym musisz wiedzieć?

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy w zakresie tego podatku ciąży na osobach fizycznych i występuje w związku z nabyciem własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem zdarzeń lub czynności wymienionych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Są to między innymi nabycia tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn, poszczególne stawki podatków,

Od czego zależy obowiązek podatkowy i wysokość podatku?

Obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy w gruncie rzeczy od tego, do której grupy podatkowej należy nabywca własności rzeczy i praw majątkowych oraz od wartości przysporzenia. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów - jest to tzw. czysta wartość, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Z kolei wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych określa nabywca (musi jednak pamiętać o tym, że deklarowana przez niego wartość powinna odpowiadać wartości rynkowej, co w praktyce oznacza, iż nie może ona znacząco odbiegać od cen rynkowych).

Na potrzeby stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn ustalono 3 grupy podatkowe. Zaliczenia nabywcy do jednej z tych grup podatkowych dokonuje się według jego osobistego stosunku do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. I tak wyróżniamy następujące grupy, do których zalicza się:

  • Grupa I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

  • Grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

  • Grupa III – innych nabywców.

W ramach I grupy podatkowej wyróżnia się jeszcze tzw. grupę zerową. Są to osoby szczególnie bliskie, którym przysługuje całkowite zwolnienie od podatku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Do zerowej grupy podatkowej należą: małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Jednym z tych

Jak było do tej pory?

W świetle dotychczas obowiązujących przepisów podatkowi nie podlegało otrzymanie rzeczy i praw majątkowych z tytułu spadku, zapisów, zachowku, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, która wynosiła:

  • 10 434 zł – dla osób będących w I grupie podatkowej;

  • 7 878 zł – dla osób będących w II grupie podatkowej;

  • 5 308 zł – dla osób będących w III grupie podatkowej.

Przykład: darowizny otrzymane od ojca lub matki o wartości 8 tysięcy złotych nie rodziły obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn. Jeżeli jednak darowizna o takiej wartości pochodziła od osoby należącej do III grupy podatkowej według powyższej klasyfikacji, nabywca (co do zasady) był obciążony obowiązkiem podatkowym.

przedziały skali podatkowych, rozporządzenie ministra finansów, limit od wielu darczyńców łącznie

Wyższe kwoty wolne od 1 lipca 2023 roku

Z dniem 1 lipca br. kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn ulegną ponad trzykrotnemu podwyższeniu w stosunku do kwot obecnych. Od tego dnia opodatkowaniu podlegać będzie nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat, licząc od dnia 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie pięcioletnim:

  • 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

  • 27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

  • 18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli wartość nabytego majątku przekracza kwotę wolną od podatku, podatnik podlega obowiązkowi podatkowemu - oczywiście co do zasady. Zgodnie z regułą przyjętą w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Jednakże od dnia 22 maja 2023 r. podatkowi od spadków i darowizn nie podlega między innymi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, oraz stanowiących mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji.

Sprawdź: Fundacja rodzinna — co musisz o niej wiedzieć?

Tak duże zmiany w podatku od spadków i darowizn można uznać za naprawdę znaczące (być może nawet przełomowe), gdyż przez długie lata - mimo rosnącej inflacji oraz wskaźników płac - kwoty wolne nie ulegały zmianom. Na przykład kwota wolna dla osób z I grupy podatkowej nie była zmieniana przez prawie 20 lat. Dopiero w październiku 2022 roku dokonano - można by rzec - kosmetycznych zmian. Tym razem zmiany są kompleksowe i dotyczą każdej z grup podatkowych. Kilkukrotne podwyższenie kwot wolnych może być więc potraktowane jako "nadrobienie zaległości" ustawodawcy w tym zakresie.

Można tutaj dodatkowo nadmienić, że podatek od spadków i darowizn pełni w zasadzie takie same funkcje, jak i inne podatki. Oprócz tego, iż jest on m.in. źródłem finansowania wydatków budżetu państwa, służy bądź może służyć jako narzędzie ułatwiające fiskusowi kontrolę stanu majątkowego podatników, a w szczególności źródeł pochodzenia ich majątku. Zmiany w zakresie kwot wolnych były od dawna wyczekiwane i ułatwiają one życie, pozwalając uniknąć wielu formalności podatkowych, odciążając w ten sposób administrację podatkową.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies