Data publikacji: 2023-07-03

Powiat Policki — Platynowy Samorządowy Lider Inwestycji za kwiecień!

Powiat Policki to jeden z samorządów, który w kwietniu tego roku wykazał się wyjątkową, ponadprzeciętną działalnością w zakresie inwestycji, otrzymując tym samym Certyfikat Platynowego Samorządowego Lidera Inwestycji. Wyróżnienie przyznawane jest za wysoki poziom oddziaływania samorządów na aktywność inwestycyjną całej Polski oraz aktywność regionalną.

W rozmowie z naszą redaktorką Starosta Policki, pan Andrzej Bednarek, opowiedział, jakie inwestycje i działania prowadzone w Powiecie okazały się kluczowe dla tego sukcesu!

powiat policki - pan Andrzej Bednarek

Pan Andrzej Bednarek, Starosta Policki

Jakie były działania gospodarcze Powiatu w kwietniu 2023 roku, które najbardziej wpłynęły na jego rozwój oraz promocję?

Działania podejmowane przez Powiat Policki wpływające na jego rozwój i promocję to przedsięwzięcia wieloetapowe i długoterminowe.

Kwiecień bieżącego roku to przede wszystkim okres kontynuacji procesów inwestycyjnych, w tym rozbudowy drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo na odcinku ul. Górnej i Koralowej czy drogi powiatowej Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin, a także realizacji ważnej w aspekcie ekologicznym inwestycji związanej z usunięciem niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach. To właśnie w związku z tym ostatnim projektem, w kwietniu bieżącego roku podpisaliśmy list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie, w ramach którego eksperci uczelni pomogą w jego realizacji poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Współpraca ta ma również obejmować przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Ponadto rozpoczęliśmy również termomodernizację budynków szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” sfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, a także Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Były również działania skierowane do młodych przedsiębiorców. Mam tu na myśli szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach, a także szkolenia zawodowe kończące się egzaminami państwowymi pozwalającymi osobom bezrobotnym uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy.

gminy miejsko wiejskie

Jaka jest wizja rozwoju Powiatu oraz jego priorytety?

Powiat Policki to wyjątkowy region o dużym potencjale społecznym, jak i gospodarczym. To miejsce warte odwiedzenia jak i zamieszkania, a przede wszystkim inwestowania. Celem określonym przez Zarząd Powiatu w Policach na kolejne lata jest dalszy harmonijny rozwój Powiatu Polickiego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup społecznych stanowiących jego wspólnotę.

Priorytetem jest dialog i współpraca ze wszystkimi podmiotami, w tym rządowymi, samorządowymi i innymi instytucjami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Powiatu Polickiego. Z pewnością to wizja kontynuacji działań związanych między innymi z polityką społeczną, rozwojem oświaty, w tym kształcenia będącego odpowiedzią na rynek pracy, poprawą infrastruktury drogowej, a także ochroną środowiska.

Proszę o kilka zdań na temat każdego z obszarów rozwoju (kapitał ludzki, inwestycje drogowe, kultura, oświata, sport i turystyka)

Kapitał ludzki to niezwykle ważny obszar. Powiedziałbym, że najważniejszy, bo od niego wszystko się zaczyna. Muszą być ludzie, a wówczas są dobre pomysły, które przekładają się na działania na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest Powiat.

Tworzą go zarówno pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach, jak i jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego, a także przedstawiciele lokalnych grup społecznych, organizacji pozarządowych i wszelkich instytucji współpracujących z samorządem powiatowym; w tym samorządowcy nie tylko szczebla powiatowego, ale również gminnego. Jednym słowem to wszyscy ci, którzy w myśl hasła „razem możemy więcej” tworzą i troszczą się o naszą lokalna wspólnotę. To również mieszkańcy Powiatu Polickiego. Dlatego wszystkim należą się słowa uznania i podziękowania, co niniejszym korzystając z okazji czynię.

Odnosząc się natomiast do obszarów takich jak: inwestycje drogowe, kultura czy oświata, to na przestrzeni ostatnich 8 lat Powiat Policki poczynił bardzo duży krok do przodu. Jego aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych — zarówno krajowych, jak i zagranicznych — pozwoliła na liczne przedsięwzięcia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wartość wydatków inwestycyjnych z roku na rok wzrasta. Dotyczy to również dróg powiatowych. Nie sposób ich tutaj wszystkich zrealizowanych w ostatnich latach wymienić, ale dla przykładu mamy na finiszu duży wieloletni projekt pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie Powiatu Polickiego z Gminą Miastem Szczecin. Jego wartość to kwota bliska 30 mln złotych. Finansowanie, podobnie jak wieloetapowy projekt, było bardzo złożone, pochodziło zarówno z budżetu Powiatu Polickiego, jak i funduszy unijnych, krajowych oraz Gminy Police.

Inną długo wyczekiwaną obecnie realizowaną inwestycją wspomnianą już wcześniej jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo na odcinku ul. Górnej i Koralowej. Wartość zadania na moment podpisania umowy opiewa na kwotę prawie 13 mln złotych. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 302 021,94 zł. Wartość dofinansowania z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych: 8 550 000,00 zł. Wysokość dotacji Gminy Dobra: 1 250 000,00 zł. Były też w ostatnim czasie mniejsze projekty, ale także ważne dla mieszkańców jak choćby droga powiatowa Dobra – Bartoszewo czy Myślibórz Wielki – Trzebież.

Obecnie rozpoczynamy również realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno oraz rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Stobno. Obie o wartości około 19 mln zł.

Kolejny obszar dynamicznych zmian to oświata. Prowadząc 6 placówek oświatowych, w tym 2 dedykowane osobom niepełnosprawnym, Powiat Policki nieustannie czyni starania, aby umożliwić ich wszechstronny rozwój, poszukuje nowych rozwiązań i pozyskuje środki zewnętrzne. Ważne są zarówno działania, które pozwalają lepiej nauczać, jak i działania inwestycyjne.

Na uwagę zasługuje fakt dużej liczby projektów w tym zakresie. Oprócz bieżącej działalności placówek, związanej z edukacją i wsparciem, realizowane są również remonty budynków, prace termomodernizacyjne. Nie sposób tu nie powiedzieć o dwóch dużych projektach realizowanych w ostatnich latach. Pierwszy z nich to „Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzebieży”, drugi to „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza”. Oba zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość inwestycji to ponad 10 mln zł. W przypadku pływalni wsparcie zostało udzielone również z budżetu Gminy Police.

Znaczenie ma nie tylko poprawa stanu technicznego obiektów, ale również ich efektywności energetycznej, co przekłada się na ochronę środowiska.

W minionym roku Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego dużego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”. Umożliwił to Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu — wsparcie na kwotę 11 757 645,04 zł, a także Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych — wsparcie na kwotę 2 223 947,43 zł.

Na uwagę zasługuje również „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”. W tym zakresie Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację Inwestycji pn. „Przebudowa budynków przy ul. Korczaka 47, 49 wraz z ich połączeniem oraz rozbudową i adaptacją budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

Innym ciekawym projektem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach powstałe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 7 221 464,49 zł, w tym pozyskane dofinansowanie — 6 498 458,49 zł. To placówka otwarta na potrzeby młodzieży, dorosłych, a przede wszystkim pracodawców. Stwarza nowe możliwości kształcenia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Umożliwia podwyższenie kwalifikacji lub poziomu wykształcenia, zgodnie z potrzebami pracodawców i pracowników lokalnych zakładów pracy.

Już teraz możemy pochwalić się kolejną inicjatywą, której realizację rozpoczęto kilka dni temu, pierwszą w województwie zachodniopomorskim. Jest to „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach". Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 mln zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, a także Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania instytucji realizującej koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego. Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej w naszym regionie. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt funkcjonowania na naszym terenie bardzo dużej aglomeracji przemysłu chemicznego, w tym nowopowstałej fabryki w ramach projektu Grupy Azoty „Polimery Police”.

granicami powiatu

Jeśli chodzi o kulturę, sport i turystykę, są to przede wszystkim działania w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Od lat Powiat Policki jest partnerem wielu wydarzeń w tym zakresie. Potencjał turystyczny i sportowy duch przejawiają się w palecie wydarzeń takich jak: rajdy i wyścigi rowerowe, biegi, zawody wędkarskie i żeglarskie regaty turystyczne.

Mamy piękne obszary przyrodnicze. Puszcza Wkrzańska, Zalew Szczeciński, czy Dolina Dolnej Odry to bogactwo fauny i flory zachęcające do uprawiania aktywnej formy wypoczynku na łonie natury. To również inspiracja dla wielu artystów, o czym świadczą organizowane na terenie Powiatu Polickiego warsztaty plenerowe malarstwa i rzeźbiarstwa, a także inne projekty artystyczne, w tym utwory muzyczne.

Świadomi potencjału obszaru powiatu polickiego, obecnie jesteśmy na etapie opracowywania „Koncepcji rozwoju turystyki w Powiecie Polickim”, która wyznaczać będzie dziedziny i formy przyszłego rozwoju turystyki, a także strategię powiązania ze sobą istniejących ofert turystycznych oraz stworzenia nowych kierunków rozwoju.

Jakie są warte uwagi inicjatywy i działania, które wyróżniają Powiat na tle innych?

Zdecydowanie polityka społeczna, w tym polityka senioralna, działalność na rzecz naszych kochanych Seniorów. Jak pokazują statystyki jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Wszyscy prędzej czy później będziemy seniorami. Dlatego ważnym jest by wspierać te środowiska i czerpać z nich potencjał wiedzy i doświadczenia życiowego.

Powiat Policki od wielu lat podejmuje liczne działania na rzecz wsparcia i aktywizacji środowisk senioralnych, w tym między innymi zleca i współfinansuje zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i prowadzi szeroką współpracę w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, w tym takimi jak choćby Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest organizacją bardzo licznie zrzeszającą seniorów w powiecie, można powiedzieć największą tego rodzaju. Mamy również koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i wiele innych, ukierunkowanych bardziej na pasję np. wędkarstwo, rowery, sztukę i tym podobne.

Wspieramy i organizujemy wiele wydarzeń dedykowanych seniorom. Są to między innymi warsztaty, koncerty, zajęcia edukacyjne, artystyczne mające na celu integrację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Są również działania związane z profilaktyką zdrowotną. Seniorzy mogą skorzystać nieodpłatnie z badań oferowanych w ramach obchodów Dni Zdrowia w Powiecie Polickim.

Chcemy wspierać naszych mieszkańców w różnych obszarach ich życia, dlatego staramy się tworzyć ośrodki będące odpowiedzią na ich potrzeby. Ośrodki wsparcia to dość szczególne miejsca, których wciąż jest deficyt. Mamy jedyny w województwie Klub Samopomocy dla Osób po Kryzysach Psychicznych. Prowadzimy także inne ośrodki wsparcia jak Dzienny Dom Senior+ czy najnowszy — Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach, utworzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy wsparciu gmin Powiatu Polickiego. Główny cel tego ośrodka to kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych (starszych lub niepełnosprawnych). Chcemy nieść pomoc, zapewniając usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, zajęcia terapeutyczne i rehabilitację oraz posiłki. Wsparcia udzielamy także w miejscu zamieszkania.

Warto podkreślić, że pozyskiwanie środków zewnętrznych i tworzenie mechanizmów umożliwiających udział środków powiatu, pozwalają na optymalizację wykorzystania jego potencjału inwestycyjnego. Każdy wie, że powiaty nie są wystarczająco finansowane z budżetu państwa, a koszty bieżące prowadzenia struktur organizacyjnych z roku na rok rosną. Dlatego partnerstwo, współpraca i aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest warunkiem zmian, które zachodzą od 2015 r. w powiecie polickim.

Jestem przekonany, że systematyczna praca w tym zakresie, poparta zaangażowaną i przygotowaną merytorycznie kadrą kierowniczą w urzędzie i placówkach, pozwoli na osiągnięcie założonego celu, a powiat policki będzie miejscem przyjaznym do życia i inwestowania.

Tak się dzieje, gdy nadrzędnym celem dla wszystkich instytucji i organizacji jest praca na rzecz człowieka, w myśl hasła „Razem dla Mieszkańców”.

Dziękujemy za rozmowę. Powiatowi Polickiemu życzymy dalszych sukcesów w każdym obszarze rozwoju!

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies