Data publikacji: 2023-05-25

Gmina Sanok Złoty Samorządowy Lider Inwestycji

W kwietniu 2023 roku po raz kolejny przyznane zostały Certyfikaty Samorządowych Liderów Inwestycji wyróżnienie, które jak zwierciadło ukazuje poziom oddziaływania samorządów na aktywność inwestycyjną całej Polski i poszczególnych jej regionów. W gronie laureatów znalazła się między innymi malownicza Gmina Sanok, która została Złotym Samorządowym Liderem Inwestycji. Walory krajobrazowe to, jak się okazuje, nie jedyny atut tego regionu. Gmina wyróżnia się na tle innych polskich samorządów ponadprzeciętną aktywnością inwestycyjną prowadzoną na rzecz mieszkańców.

W rozmowie z naszym redaktorem Pani Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok, opowiedziała, jakie działania realizowane w kwietniu 2023 roku, wpłynęły na ten lokalny sukces.

gmina sanok złotym samorządowym liderem - Wójt Gminy Sanok,

Pani Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok

Jakie były konkretne działania gospodarcze oraz inwestycyjne realizowane przez Gminę Sanok w kwietniu 2023 roku?

Jako Gmina wiejska z dochodem prawie 100 mln zł w bieżącym roku zaplanowaliśmy bardzo ambitny budżet w wysokości ponad 30 mln zł na realizację inwestycji. To duże wyzwanie, ale też motywacja do ciężkiej i wytężonej pracy. Kwiecień obfitował w szereg inwestycji obejmujących gospodarkę wodno-ściekową, drogownictwo, oświatę oraz infrastrukturę sportową. Planując zadania inwestycyjne, na względzie mamy zawsze kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego.

Poprawa jakości życia poprzez rozwój gospodarki wodno-ściekowej jest jednym z naszych głównych priorytetów. Koncentrując się na tych najważniejszych, muszę wymienić aktualnie realizowane, w tym między innymi „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód” objęty wsparciem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi 9 746 130, 82 zł brutto. Budowa 23 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z 6 cioprzepompowniami ścieków umożliwi włączenie ponad 300 budynków w wymienionych miejscowościach do sieci kanalizacyjnej.

Aktualnie prowadzimy również prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie, realizowane przy udziale Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Zadanie pozwoli na włączenie kolejnych 23 budynków z ww. miejscowości do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Wartość inwestycji wynosi 2 883 981 zł brutto. Jesteśmy też w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna.
Przedmiot zadania obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie (rozruch) 2 linii oczyszczania ścieków wraz z dostawą, montażem urządzeń i wyposażenia. Wartość umowna inwestycji to 7 499 310 złotych brutto.

W zakresie inwestycji związanych z działaniami proekologicznymi dodam, że od kwietnia w pełnym cyklu miesięcznym produkcję energii rozpoczęły instalacje fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Podstawowej w Strachocinie, Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej oraz oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej. Na budynkach zainstalowano panele o łącznej mocy ponad 46 kW za kwotę prawie 167 000,00 zł.

gmina sanok złotym samorządowym liderem inwestycji

Jaka jest wizja rozwoju Gminy?

Podejmowane w ostatnich latach wysiłki koncentrujemy na tym, aby Gmina stanowiła doskonałe miejsce do życia i wypoczynku. Dbamy o zrównoważony i harmonijny rozwój, zapewniamy wysoki standard infrastruktury publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej i jakości dróg, a ponadto wdrażamy nowoczesne sektorowe polityki publiczne: senioralną, edukacyjną, społeczną i kulturalną. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne staramy się inicjować zgodnie z ideą poszanowania środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że demograficzne dane statystyczne potwierdzają, że nasza Gmina to atrakcyjny obszar o wzrastającym potencjale osiedleńczym.

Które działania lub obszary są obecnie dla Gminy kluczowe?

Jak już wcześniej wspominałam, kluczowe przedsięwzięcia Gminy Sanok to rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej, systematyczna poprawa standardu dróg gminnych, poprawa efektywności funkcjonowania placówek oświatowych, nowoczesna polityka kulturalna, a także profesjonalizacja polityki społecznej.

Intensywne wysiłki podejmowane w ostatnich latach pozwoliły na osiągnięcie wysokiego, bo ponad 84% wartości wskaźnika skanalizowania. To jednocześnie jeden z istotnych mierników rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, który pokazuje stopień dostępu do podstawowej infrastruktury komunalnej i wpływ na stan środowiska naturalnego.

Proszę opowiedzieć w kilku zdaniach o każdym z obszarów działania: kapitał ludzki, inwestycje drogowe, kultura, oświata oraz sport i turystyka

Obszar Gminy podzielony jest na 32 miejscowości, które tworzą 31 sołectw. Urząd aktywnie współpracuje i czynnie wspiera, w tym także finansowo organizacje pozarządowe działające na naszym terenie m. in. Lokalną Grupę Działania „Dolina Sanu”, 28 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżąco wspieramy także ich funkcjonowanie poprzez merytoryczną pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, realizowaną przez pracowników urzędu oraz za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury.

W obszarze inwestycji drogowych jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. Przebudowa drogi gminnej Prusiek — Płowce na terenie Gminy Sanok realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem w kwocie 3 052 728,00 zł. Wartość umowna inwestycji to 6 020 887,64 zł brutto. Dzięki przeprowadzonym pracom mieszkańcy będą mogli korzystać z 4 km (3982 mb) nowej drogi o nawierzchni asfaltobetonowej z utwardzonymi poboczami. Projekt nie tylko w znaczący sposób podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, ułatwi dostępność do infrastruktury rekreacyjnej, służby zdrowia (NZOZ w Prusieku) obiektów sakralnych, oświatowych czy sportowych, ale przede wszystkim poprawi komunikację mieszkańcom południowej części Gminy i ułatwi dojazd do miasta Sanoka.

Profesjonalizacja w obszarze oświaty wymaga systematycznego podnoszenia warunków pracy dla nauczycieli i uczniów. Jednym z projektów skoncentrowanym na ww. celu jest inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusieku”. Jest to inwestycja niezwykle ważna dla lokalnej społeczności. W ramach prac budowlanych aktualnie przebudowywane są pomieszczenia w istniejącym budynku szkoły, trwa jego rozbudowa o nowe dwukondygnacyjne skrzydło oraz budowa nowej sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna, której dotąd w szkole brakowało, umożliwi dzieciom i młodzieży prawidłowy rozwój fizyczny i stanie się ważnym miejscem integracji podczas szkolnych uroczystości. Wartość umowna robót to 6 065 472,10 zł brutto; wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 999 850,00 zł.

Gmina Sanok zdobywa certyfikat złotego samorządowego lidera

Nie zapominamy też o infrastrukturze sportowej. Aktualnie modernizujemy istniejące stadiony piłkarskie w miejscowościach Niebieszczany i Strachocina. Wartość umowna inwestycji wynosi 3 770 545,85 zł brutto. (w tym kwota dofinansowania to 2 999 150, 00 zł.) Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Prace modernizacyjne prowadzone również w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok” obejmowały wymianę pokrycia na szatniach obydwu stadionów. W miejscowości Strachocina dodatkowo zamontowano panele fotowoltaiczne na budynku gospodarczym oraz rozpoczęto prace przy modernizacji płyty boiska.

Życie kulturalne na wsi, z uwagi na specyfikę, koncentruje się bardzo mocno w Wiejskich Domach Kultury, dlatego też utrzymanie właściwego stanu technicznego i lokalowego to stały element działań inwestycyjnych gminy. Miesiąc kwiecień to czas zakończenia „Modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku". Zakres prac obejmował roboty zewnętrzne oraz wewnątrz budynku. Całkowita kwota inwestycji to prawie 220 000, 00 zł brutto.

W minionym miesiącu rozpoczęliśmy także postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Tyrawa Solna na terenie Gminy Sanok”, które uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 31 496,10 zł.

Które inicjatywy lub projekty wyróżniają Gminę Sanok na tle innych gmin?

Perspektywa wzrostu liczby ludzi starszych w strukturze społecznej i konsekwencje wynikające z tego faktu będą w najbliższym czasie priorytetowymi zagadnieniami samorządów. Większa liczba seniorów w społeczeństwie wymaga rozwijania opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej oraz tworzenia programów umożliwiających tzw. „aktywne starzenie się”. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw UE, które ma największy przyrost osób w wieku senioralnym w stosunku do całej populacji. Mając na uwadze powyższe problemy, podjęliśmy kompleksowe działania w tym zakresie, powołując do życia Dom Pomocy Społecznej i Ośrodek Wsparcia Dziennego w Raczkowej, a także Klub Seniora w Mrzygłodzie.

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Gminie Sanok kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju gospodarczo-inwestycyjnego!

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies