Data publikacji: 2023-08-25

Gmina Bieliny Złotym Samorządowym Liderem Inwestycji w lipcu!

Gmina Bieliny to laureat Certyfikatu Złoty Samorządowy Lider Inwestycji za lipiec 2023. Gmina leży w obszarze malowniczych Gór Świętokrzyskich, a na jej terenie turyści odnajdą wiele interesujących zabytków. Jednakże jest to również obszar prężnie rozwijający się na wielu polach. Czym może pochwalić się Gmina, na jaką działalność kładzie największy nacisk i które z aktywności przyczyniły się do zdobycia przez nią Certyfikatu? Na te i inne pytania wójt Gminy, pan Sławomir Kopacz, odpowiedział w rozmowie z naszą redaktorką.

gmina bieliny

Wójt Gminy Bieliny, pan Sławomir Kopacz

Jakie były działania gospodarcze Gminy, szczególnie te realizowane w poprzednim miesiącu, które najbardziej wpłynęły na jej rozwój oraz promocję (przede wszystkim w sferze inwestycji i przetargów)?

Samorząd realizuje obecnie kilkanaście przedsięwzięć inwestycyjnych. Są to między innymi działania związane z budową sieci kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej, sportowej oraz turystycznej.

Koncentrujemy się na zaspokajaniu potrzeb społecznych na różnych płaszczyznach, toteż realizowane inwestycje dotyczą wielu dziedzin i wymagają zaangażowania merytorycznego oraz organizacyjnego.

Jako Urząd Gminy prowadzimy często złożone i wieloetapowe działania. Ze względu na olbrzymie zaangażowanie finansowe nie są nam obce procedury zamówień przekraczających progi unijne.

W miesiącu lipcu bieżącego roku rozpoczęliśmy czynności związane z wyborem realizatorów inwestycji związanych między innymi z dostawą i montażem instalacji OZE - etap III w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny, przebudową stadionu sportowego w miejscowości gminnej, II etapem termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Makoszynie oraz zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy pobierających naukę w szkołach podstawowych w Gminie Bieliny. Trwa także procedura dotycząca dostawy i wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w aglomeracji Napęków.

Poza wyżej wymienionymi w fazie realizacji są inwestycje dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy (po jej zakończeniu Gmina osiągnie stuprocentowy wskaźnik dostępu do sieci), budowy nowych i modernizacji istniejących odcinków dróg, budowy sali gimnastycznej przy jednej ze szkół podstawowych, budowy infrastruktury społecznej (świetlic i strażnic) oraz nowych obiektów turystycznych.

gminie bieliny, terenu gminy bieliny wiążą, hucie szklanej pomnika, przyszły biskup diecezji sandomierskiej, parafii bieliny

Wiele z przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Bieliny nie byłoby możliwych do realizacji bez znacznego udziału środków zewnętrznych. Fundusze unijne otworzyły przed samorządem wizję rozwoju i wielkich zmian.

Bez możliwości współfinansowania wiele z inwestycji prawdopodobnie nigdy nie zostałoby zrealizowanych. Gmina Bieliny od wielu lat korzysta z zewnętrznych źródeł, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z powstałych dzięki nim efektów.

Jaka jest wizja rozwoju Gminy oraz jej dalsze priorytety?

Gmina Bieliny od wielu lat sukcesywnie i konsekwentnie wdraża zrównoważoną politykę rozwoju, dzięki której tereny te stają się coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Działania samorządu koncentrują się na kształtowaniu przestrzeni sprzyjającej budowaniu wspólnoty społecznej.

W naszych priorytetach kładziemy nacisk na rozwój zasobów ludzkich z uwzględnieniem wzmacniania lokalnej tożsamości, pielęgnowanie wartości kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych, które w sposób wyjątkowy charakteryzują i wyróżniają obszar Gór Świętokrzyskich. Poprzez wielorakie aktywności i wysoki poziom zaangażowania społecznego popularyzujemy te walory.

Wszystkie podejmowane działania mające na celu rozwój społeczny czy gospodarczy są realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Jak zostało ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Bieliny na lata 2021-2030, Gmina wykorzystuje swoje atuty przestrzenne i lokalizacyjne dla wzmocnienia aktywności gospodarczej. W oparciu o atuty przyrodnicze rozwija się także oferta turystyczna. W ostatnich latach inwestujemy na rzecz rozwoju tej gałęzi gospodarki, przy jednoczesnym stwarzaniu atrakcyjnych warunków do życia i osiedlania się na terenie naszej Gminy.

mieszkańcy gminy bieliny, powstanie spółdzielni kółek rolniczych, dobrami opactwa benedyktynów

Naszym priorytetem w działaniu jest dbanie o jakość życia mieszkańców Gminy - czynimy to, podnosząc jakość usług publicznych i rozwijając infrastrukturę przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju turystyki i przedsiębiorczości.

Według danych Ministerstwa Finansów o wskaźnikach dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2023 rok Gmina Bieliny plasuje się na 6 miejscu wśród najbiedniejszych gmin w województwie świętokrzyskim (868,91zł). Statystyki i realne dane pokazują, że możliwości finansowe własnego budżetu są mocno ograniczone i rozwój Gminy Bieliny w oparciu tylko o te fundusze byłby wręcz niemożliwy.

Samorząd opierałby się jedynie na spełnianiu funkcji administracyjnej, koncentrując się na obsłudze mieszkańców.

Gmina Bieliny wykorzystuje wszelkie możliwości, by pozyskiwać fundusze zewnętrzne i przeznaczać je na realizację przedsięwzięć o różnorodnym charakterze. Jednak wszystkie realizowane są z myślą o mieszkańcach i osobach odwiedzających te tereny.

Jakie obszary działalności są obecnie najbardziej istotne dla Gminy i na co stawiają Państwo największy nacisk?

Propagujemy politykę zrównoważonego rozwoju, zatem wszystkie obszary są dla nas ważne i staramy się w każdej z nich zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Jednakże priorytetowo traktujemy przedsięwzięcia mające na celu uzbrajanie terenów pod budownictwo.

Od 2018 roku obowiązują nowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi widoczne jest znaczące zwiększenie obszarów nowych terenów budowlanych, głównie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe.

Ma to korzystny wpływ na rozwój Gminy w zakresie ekonomicznym i społecznym, między innymi w postaci zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz podnoszenia standardu zamieszkiwania.

Uzbrojenie terenów pod budownictwo ma również znaczenie w kontekście planowanej budowy odcinka drogi ekspresowej S74. Odcinek Cedzyna - Łagów o długości ok. 30 kilometrów obejmie między innymi budowę 4 węzłów drogowych. Jeden z nich powstanie w miejscowości Makoszyn (na terenie Gminy Bieliny).

Inwestycja będzie bezpośrednio oddziaływać na teren Gminy Bieliny i jej mieszkańców, na komunikację, między innymi w kontekście gospodarczym i ekonomicznym.

Samorząd Gminy Bieliny od lat wspiera tę inicjatywę. Systematycznie uczestniczymy w spotkaniach roboczych i debatach dotyczących poprawy jakości trasy nr 74. Mamy świadomość, że jest to ważny aspekt dla rozwoju naszej Gminy i poprawy jakości funkcjonowania mieszkańców.

Równie ważny jest rozwój jakości usług turystycznych i okołoturystycznych. Od wielu lat inwestujemy w rozbudowę infrastruktury wzmacniającej ten sektor gospodarki. Budujemy atrakcyjną ofertę dla gości odwiedzających Góry Świętokrzyskie. Współpracujemy z innymi samorządami oraz podmiotami w zakresie budowania marki turystycznej opartej na lokalnych zasobach. Podejmujemy szereg międzysektorowych inicjatyw podnoszących jakość świadczonych usług i oferowanych atrakcji.

Proszę o kilka zdań na temat każdego z obszarów rozwoju (kapitał ludzki, inwestycje drogowe, kultura, oświata, sport i turystyka).

Samorząd propaguje i wdraża politykę rozwoju przy aktywnym udziale poszczególnych grup społeczności lokalnej. Jednocześnie w swoich priorytetach kładzie nacisk na równowagę w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, któremu towarzyszy inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego. Stawia na rozwój oparty na zasobach lokalnych – potencjale ludzkim, aktywności mieszkańców Gminy Bieliny, która stała się siłą jej rozwoju.

Dzięki podejmowanym inicjatywom i nadaniu odpowiednich kierunków działania i rozwoju, Gmina Bieliny jest miejscem, w którym żyje się coraz lepiej.

Przebudowa istniejących oraz budowa nowych odcinków dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, obiektów sportowych oraz rozwój infrastruktury turystycznej to zadania, dzięki którym warunki życia mieszkańców z roku na rok stają się coraz lepsze. Tereny u stóp Świętego Krzyża są coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i nowych mieszkańców naszej Gminy.

bielinach państwowej szkoły elementarnej, parafia bieliny, ziemiami biskupstwa krakowskiego

Obecnie prowadzimy wiele działań inwestycyjnych możliwych do realizacji dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym. Są to między innymi: budowa sieci kanalizacyjnej, budowa nowego odcinka drogi gminnej nr 308040T Bieliny – Porąbki”, tzw. porąbczańskiej. Powstał nowy budynek świetlicowo-garażowy, z którego będą korzystać głównie mieszkańcy miejscowości Makoszyn. Będzie siedzibą tamtejszej jednostki OSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Podobna inwestycja jest prowadzona w sąsiedniej miejscowości – Belnie.

Zakończyły się prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Hucie Nowej oraz głębokiej termomodernizacji siedziby placówki.

W ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Bieliny pozyskała 10 milionów złotych na realizację projektu „Rozbudowa bazy sportowo-oświatowej na terenie gminy Bieliny”. W ramach inwestycji powstaną salki gimnastyczne przy szkołach podstawowych w Belnie, Makoszynie i Hucie Podłysicy wraz z łącznikami i zapleczem sportowym. Obecnie trwają prace projektowe.

Prace budowlane i aranżacyjne trwają także w ramach rozbudowy infrastruktury skupionej wokół Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, gdzie powstaje Świętokrzyska Zagroda Kultury prezentująca niematerialne dziedzictwo kulturowe Ziemi Świętego Krzyża. Budynek będzie całorocznym obiektem z salą mieszczącą kilkaset osób i ekspozycjami multimedialnymi dotyczącymi niematerialnej i materialnej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich. Inwestycja jest częścią partnerskiego projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” realizowanego z Zakonem Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu oraz WDK w Kielcach w ramach RPO WŚ 2014-2020.

Samorząd podejmuje także działania związane z II etapem rewitalizacji miejscowości gminnej.

Pozyskujemy i wykorzystujemy środki zewnętrzne w sposób racjonalny i odpowiadający na realne potrzeby lokalnych społeczności, toteż ich wydatkowanie jest zasadne i rozsądne. W perspektywie finansowej 2014-2020 samorząd pozyskał ponad 100 milionów złotych, realizując przedsięwzięcia i zadania, które mają na celu podnoszenie jakości życia, funkcjonowania oraz rozwoju mieszkańców.

Jakie są warte uwagi inicjatywy i działania, które wyróżniają Gminę na tle innych gmin?

Działania samorządu kreującego i wspierającego inicjatywy nie byłyby możliwe, gdyby nie aktywność i zaangażowanie lokalnej społeczności, która w atrakcyjny sposób wykorzystuje efekty wdrażania przedsięwzięć. Zespoły ludowe, dziecięce i dorosłych, KGW, organizacje pozarządowe, grupy formalne i nieformalne, drużyny sportowe, uczestnicy rozmaitych projektów i wydarzeń nadają sens oraz w umiejętny sposób wykorzystują zainicjowane pomysły, które często w sposób zaskakujący ewoluują i przynoszą długofalowe korzyści.

Bliska współpraca samorządu Gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami powoduje wzrost wzajemnego zaufania. Skutkuje to wzrostem aktywności obywatelskiej i coraz większym udziałem mieszkańców i zaangażowaniem w sprawy swoich miejscowości i Gminy.

Dzięki wyjątkowo wysokiej aktywności społecznej kreowane i utrwalane są pozytywne wzorce wśród młodych pokoleń – wzorce zaangażowania w sprawy „Małej Ojczyzny”, dumy z przynależności kulturowej, dziedzictwa kulturowego. Jest to niewymierny efekt realizowanych działań, który skutkuje wysokim poziomem angażowania się coraz młodszych pokoleń w inicjatywy podejmowane na terenie Gminy Bieliny.

Naszą siłą są Mieszkańcy. To dzięki ich aktywności, zaangażowaniu w lokalny rozwój Gmina Bieliny słynie z gościnności, barwnego folkloru i pięknych tradycji pielęgnowanych i przekazywanych kolejnym pokoleniom.

Współdziałamy z organizacjami pozarządowymi podejmując rozmaite przedsięwzięcia skierowane do różnych grup społecznych, a także rozwijając potencjał turystyczny gminy.

Duża aktywność społeczna skupia się w działalności Kół Gospodyń Wiejskich. To dzięki nim rozwija się amatorski ruch artystyczny, rękodzieło ludowe oraz pielęgnowane są kulinarne tradycje.

Integrujemy i wspieramy środowiska seniorów. Wzmacniamy ich udział w życiu społeczności lokalnej, wspieramy wszelkie formy aktywności przy jednoczesnym promowaniu wartości międzypokoleniowych.

Kreujemy i utrwalamy pozytywne wzorce wśród młodych pokoleń – wzorce zaangażowania w sprawy „Małej Ojczyzny”.

Wzmacniamy potencjał Ochotniczych Straży Pożarnych, które jako pierwsze niosą pomoc mieszkańcom wobec żywiołów i innych zagrożeń.

Pracujemy nad rozwojem technicznym i infrastrukturalnym, a także pobudzamy inicjatywy, umożliwiamy realizację działań, rozwijanie talentów, zainteresowań i pasji przy znaczącym udziale funduszy zewnętrznych.

Gmina Bieliny to miejsce przyjazne, gościnne oraz atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz turystów.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Gminy Bieliny oraz Gór Świętokrzyskich.

Dziękujemy za rozmowę. Gminie Bieliny życzymy licznych sukcesów w każdym obszarze działalności!

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies