Data publikacji: 2023-05-30

Odrzucenie oferty przetargu bez uzasadnienia — czy jest dopuszczalne?

Jeśli składasz swoją ofertę w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego, to niejednokrotnie spotkałeś się z informacją od zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty wykonawcy. To jeden z negatywnych aspektów, którego nie da się uniknąć nawet w przypadku, gdy mamy prawidłowo przygotowaną ofertę. Prawo zamówień publicznych wprowadziło zmiany dotyczące odrzucenia oferty wykonawcy. Co decyduje o odrzuceniu jego oferty? Jaki wpływ mają oceny zamawiającego na decyzje o unieważnieniu postępowania? Kiedy czynność odrzucenia oferty odwołującego jest zgodna z przepisami? Czy zamawiający ma obowiązek wskazania podstaw faktycznych i prawnych wykluczenia wykonawcy z postępowania? Z jakich środków ochrony prawnej może skorzystać wykonawca? Czym są wyroki Krajowej Izby Odwoławczej? Jak wygląda procedura odwoławcza i uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy?

prawem decyzje instytucji zamawiających

Wyszukiwarka Przetargów vortalu OWG - dzięki niej nie przegapisz żadnego zamówienia publicznego!

Dla przedsiębiorców w Polsce udział w przetargach stanowi jedno z kluczowych narzędzi do pozyskiwania zamówień publicznych. Dzięki największej wyszukiwarce przetargów w Polsce za darmo, bez logowania masz możliwość przeszukiwania zamówień publicznych. Dlatego jeśli szukasz najlepszej wyszukiwarki i bazy aktualnych ogłoszeń przetargowych, to Wyszukiwarka Przetargów będzie dla Ciebie narzędziem idealnym. Nie przegap żadnej szansy biznesowej… rozpocznij wyszukiwanie!


Pierwszą rzeczą, która w takiej sytuacji nas interesuje, to poinformowanie wykonawcy i wytłumaczenie przyczyn takiej decyzji przez zamawiającego, czyli jej uzasadnienie. Natychmiast po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z literą prawa art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ma obowiązek wskazania precyzyjnych i wyczerpujących podstaw decyzji zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Obowiązek ten w całości spoczywa na zamawiającym, który musi podać uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawca nie powinien domyślać się, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego. Wykonawca ma pełne prawo, aby posiadać pełną wiedzę, jakimi przesłankami kierował się zamawiający wykluczając go z postępowania. Ma to zagwarantować wykonawcom możliwość ich weryfikacji, ocenę prawidłowości działań zamawiającego w toku procedury odwoławczej jego oferty. Brak jednoznacznego i zrozumiałego uzasadnienie odrzucenia oferty dla wykonawców może być podstawą wniesienia odwołania wobec czynności odrzucenia. Wykonawca ma prawo do przedstawionych przez zamawiającego uchybień ustosunkować się poprzez odwołanie.

Niemożliwe jest, aby wykonawca samodzielnie zidentyfikował przyczyny wykluczenia z postępowania. Muszą one wynikać z uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty, wtedy wykonawca ma możliwość zweryfikowania toku rozumowania zamawiającego. Pozwala to na zrozumienie działań zamawiającego. Przepisy Pzp zobowiązują zamawiającego do przekazywania uzasadnienia faktycznego i prawnego swoich decyzji. Ważne, aby decyzja o odrzuceniu oferty była przekazana w formie oficjalnego pisma.

Przyczyny (powody) odrzucenia oferty to m.in.:

 • złożenie oferty po terminie składania ofert wskazanym w ogłoszeniu;

 • złożył ją wykonawca, który podlega wykluczeniu z postępowania, niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia wymaganego przepisami;

 • jest niezgodna z przepisami ustawy pzp;

 • treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia;

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 • nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

 • została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji.

Jak sporządzić odwołanie?

Po uzyskaniu informacji o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania wykonawca może sporządzić odwołanie. Jeśli nie podziela oceny zamawiającego, ważne jest ustalenie zarzucanych uchybień i powodów odrzucenia oferty, aby zdecydować o podjęciu środków ochrony prawnej i sformułować odwołanie. Wykonawca musi ustosunkować się do podanych przez zamawiającego okoliczności. Gdy wykonawca ma dokładne informacje o przyczynach podejmowanych czynności zamawiającego, może się do nich ustosunkować.

Wymagania formalne odwołania. Odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

 • nazwę oraz siedzibę zamawiającego, dane teleadresowe (w tym e-mail) zamawiającego;

 • numer (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

 • określenie przedmiotu zamówienia;

 • wskazania numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

 • wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca niezgodność z przepisami ustawy;

 • zwięzłe przedstawienie zarzutów;

 • żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

 • wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

 • podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

 • wykaz załączników.

Krajowa Izba Odwoławcza

Uzasadnienie decyzji zamawiającego musi być precyzyjne, aby umożliwić składowi orzekającemu Krajowej Izby Odwoławczej zbadanie jej i wykonanie kontroli czynności zamawiającego. W szczególności uzasadnienie faktyczne zawiadomienia musi być wyczerpujące i precyzyjne. Czynność wskazująca okoliczności brane pod uwagę przez zamawiającego pozwala na obiektywną ocenę. Zamawiający wskazuje uzasadnienie prawne (poprzez wskazanie podstawy prawnej) oraz uzasadnienie faktyczne. Uzasadnienie prawne wymaga wskazania przepisu Pzp. Zamawiający może powołać się na zgodność z cechami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak uzasadnienie musi być precyzyjne i szczegółowe. Komisja może uznać uzasadnienie za niewystarczające jeśli brak jest uzasadnienia faktycznego. Fakt nieprzedstawienia uzasadnienia faktycznego może mieć wpływ na decyzję komisji.

udzielenie zamówienia publicznego opisano

Podsumowanie

Kluczowa zasada postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to m.in. jawność postępowania, równe traktowanie wykonawców, zachowanie zasad uczciwej konkurencji. Dlatego zamawiający ma obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych i prawnych odrzucenia oferty, co zabezpiecza prawo wykonawcy do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn podjęcia określonych czynności przez zamawiającego. Ustalenie zarzucanych przez zamawiającego uchybień złożonej oferty musi mieć podstawy. Okoliczności, które przyświecały określonej ocenie dokumentów przez zamawiającego muszą być obiektywne i zrozumiałe. Mówią o tym przepisy ustawy Pzp. Jeśli jedyna złożona oferta została odrzucona, zgodnie z art 255 pkt 2 ustawy Pzp postępowanie zostaje unieważnione. Ważne są czytelne postanowienia dokumentacji postępowania.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies