Data publikacji: 2023-09-08

Medycyna pracy — obowiązki i zadania

Rola medycyny pracy jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Główne cele medycyny pracy to monitorowanie i ocena zdrowia pracowników, identyfikacja zagrożeń zawodowych oraz podejmowanie działań profilaktycznych i leczniczych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

badania medycyny pracy, zakresie medycyny pracy, osób pracujących, wizytacje stanowisk pracy

Medycyna pracy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrego stanu zdrowia pracowników, co istotnie wpływa na efektywność pracy i sukces organizacji.

Lekarz medycyny pracy — zadania

Do obowiązków lekarza medycyny pracy należy ustalenie, czy potencjalny pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Oprócz tego, lekarze medycyny pracy również wydają orzeczenia lekarskie dla studentów i uczniów, potwierdzając ich zdolność do wykonywania określonego zawodu, co umożliwia im kontynuowanie nauki na wybranym kierunku.

Główne obowiązki lekarza medycyny pracy to:

Badania wstępne — lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne przed zatrudnieniem pracownika, aby ocenić jego zdolność do pracy na określonym stanowisku.

Badania okresowe — lekarz regularnie przeprowadza badania okresowe, aby monitorować zdrowie pracowników i wykryć ewentualne zmiany w ich stanie zdrowia związane z pracą.

Badanie kontrolne — w razie wystąpienia sytuacji szczególnych, np. wypadku w pracy, lekarz medycyny pracy przeprowadza badania kontrolne w celu oceny zdrowia pracownika po zdarzeniu.

Orzekanie lekarskie — lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenia lekarskie dotyczące zdolności pracowników do pracy na określonych stanowiskach, a także decyduje o możliwości kontynuacji nauki przez studentów i uczniów w wybranym zawodzie.

Zwalczanie zagrożeń zawodowych — lekarz medycyny pracy współpracuje z pracodawcami w celu identyfikacji i redukcji zagrożeń dla zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Prowadzenie dokumentacji medycznej — lekarz medycyny pracy prowadzi dokumentację medyczną związaną z badaniami pracowników, orzeczeniami lekarskimi oraz wszelkimi innymi działaniami związanymi z medycyną pracy.

Edukacja i profilaktyka — lekarz medycyny pracy angażuje się w działania edukacyjne i profilaktyczne, informując pracowników o zagrożeniach zdrowotnych związanych z pracą oraz promując zdrowy styl życia.

Współpraca z innymi specjalistami — lekarz medycyny pracy współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak psychologowie, fizjoterapeuci czy higieniści pracy, aby zapewnić kompleksową opiekę zdrowotną dla pracowników.

Co bada lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista w dziedzinie medycyny, który przeprowadza badania zależne od rodzaju stanowiska, na którym dany pracownik będzie zatrudniony. Jeśli nasza przyszła praca będzie wiązać się z pracą przy komputerze, zostaniemy skierowani na badania okulistyczne, aby potwierdzić stan naszego wzroku.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy, że potrzebujemy okularów do pracy, pracodawca jest odpowiedzialny za pokrycie części kosztów ich zakupu. Na innych stanowiskach, na przykład tych, które wymagają pracy w hałasie lub obsługi maszyn, zalecane są badania u laryngologa lub neurologa, aby potwierdzić nasze zdolności i stan zdrowia odpowiednie dla danego stanowiska.

Zadania służby medycyny pracy

Ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie

Medycyna pracy ma za zadanie monitorowanie środowiska pracy w celu identyfikacji potencjalnych czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników, oceną ryzyka zawodowego w miejscu pracy oraz udzielaniem porad dotyczących organizacji, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

osoby pracujące, skierowanie, pracodawca

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi

Do jej zadań należy wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także ocena czy stan zdrowia pracownika pozwala mu pracować w danym miejscu pracy. Zajmuje się również profilaktyką chorób zawodowych, między innymi:

 • Udzielaniem porad osobom cierpiącym na choroby zawodowe

 • Wykonaniem badań, które umożliwiają wczesną diagnostykę chorób zawodowych

 • Prowadzeniem konsultacji, diagnostykę i leczenie w zakresie patologii zawodowej.

Służba medycyny zajmuje się realizacją obligatoryjnych szczepień profilaktycznych, które są nieodzowne w celu spełnienia wymagań zawodowych. Dodatkowo monitoruje zdrowie osób przynależących do grup szczególnego ryzyka, takich jak nieletni, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety w ciąży.

Rehabilitacja

Zabiegi w ramach rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, przysługują:

 • Osobom, których choroby mają związek z rodzajem wykonywanej pracy

 • Osobom z rozpoznaną chorobą zawodową

 • Osobom poszkodowanym w wypadku w pracy, w drodze do lub z pracy.

Celem tych świadczeń jest redukcja dolegliwości wynikających z charakteru wykonywanej pracy, przyspieszenie powrotu do pracy oraz zapobieżenie dalszemu postępowi choroby.

Do zadań służby medycyny pracy należą również:

 • Pierwsza pomoc medyczna w czasie nagłych chorób i wypadkach – w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki

 • Promocja zdrowi

 • Inicjowanie działań pracodawców chroniących zdrowie pracowników

 • Analiza stanu zdrowia pracowników – zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy

 • Zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną

Centralny Rejestr Chorób Zawodowych

Głównym celem Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych jest gromadzenie informacji oraz monitorowanie na temat chorób zawodowych w Polsce. Rejestr jest oparty na kartach stwierdzających chorobę zawodową, które tworzone są przez instytucje nadzoru sanitarnego i przekazywane do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

badania profilaktyczne, gabinetami specjalistycznymi, kodeks pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie medycyny pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca ma liczne obowiązki związane z zapewnieniem ochrony zdrowia swoich pracowników. Jednym z tych obowiązków jest skierowanie pracowników na badania lekarskie. Aby to zrealizować, pracodawca powinien nawiązać umowę o współpracy z wybraną jednostką specjalizującą się w medycynie pracy.

Kodeks pracy precyzuje, w jakich sytuacjach jesteśmy zobowiązani do odbycia wizyty u lekarza medycyny pracy. Taka wizyta jest konieczna w określonych przypadkach:

 • Przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy

 • Po zmianie stanowiska lub zakresu pracy na danym stanowisku (także w obrębie jednej firmy)

 • Przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia o zdolności do pracy – wizyta okresowa.

Pracodawca nie ma prawa zezwolić pracownikowi na pracę bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies