Data publikacji: 2023-05-11
Link sponsorowany

Kiedy warto skorzystać z usług notariusza?

W dzisiejszych czasach ludzie znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych zmuszeni są do podejmowania ważnych decyzji dotyczących ich majątku i dziedziczenia. Coraz częściej samodzielnie sporządzamy swój testament i ustalamy podział majątku. W takich właśnie sytuacjach warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług notariusza, który jest w stanie pomóc nam stworzyć dokładny i kompletny testament, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

U notariusza skorzystasz z róznych usług notarialnych, sporządzisz akty poświadczenia dziedziczenia,

Czytaj także: Co daje ubezpieczenie kredytu na mieszkanie?

Pomoc notariusza może przydać się również w innych sytuacjach związanych z prawem, m.in.: w sporządzaniu umów kupna-sprzedaży, darowizn, czy też w prowadzeniu aktów notarialnych dotyczących nieruchomości. W takich przypadkach skorzystanie z usług notariusza pozwala uniknąć nieporozumień i sporów związanych z różną interpretacją prawa, a także zapewnia ochronę naszych interesów i bezpieczeństwo transakcji. Oprócz sprzedaży i kupna nieruchomości sporządzanie aktów notarialnych może przydać się również w sytuacjach, gdy potrzebujemy notarialnego poświadczenia podpisu czy dokumentu. Wiele osób nie wie, w jak wielu sprawach może pomóc nam kancelaria notarialna. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z pomocy notariusza.

Kim jest notariusz?

Zawód notariusza wymaga ukończenia studiów i odbycia odpowiedniej praktyki notarialnej. Notariusz sporządza akty notarialne oraz wykonuje inne czynności prawne na mocy prawa. Notariusz jest osobą bezstronną, niezależną i działa na rzecz wszystkich stron danej transakcji. Pełni rolę doradcy prawnego, pomagając swoim klientom rozwiązywać problemy prawne i sporządzać dokumenty. Notariusz jest ważnym elementem w systemie prawnym i pełni kluczową rolę w zabezpieczaniu interesów swoich klientów poprzez zapewnienie legalności i autentyczności sporządzanych dokumentów. Notariusz jest również zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji o ewentualnych konsekwencjach każdego z działań, dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo w dokonywaniu czynności prawnych. Notariusz to rodzaj urzędnika państwowego, dokumenty notarialne przez niego sporządzone potwierdzone są pieczęcią z orłem i uznawane są za państwowe.

Czym właściwie zajmuje się notariusz?

Do notariusza zazwyczaj wybieramy się w sytuacji, gdy chcemy sporządzić dokument, który dotyczy różnego rodzaju woli dwóch stron. Wszystkie dokumenty podpisane przez notariusza, mają charakter urzędowy.

Kancelaria notarialna świadcząc usługi notarialne, ma obowiązek należycie dbać o interesy wszystkich stron, których dotyczy dana sprawa. Wszystkie czynności notarialne muszą przebiegać w zgodzie z prawem i zapobiegać ewentualnym sporom sądowym. Oryginał aktu notarialnego wraz z podpisami stron pozostaje w kancelarii notarialnej, natomiast pozostałe osoby otrzymują tzw. wypisy aktu, które posiadają moc prawną oryginału.

Sporządzanie aktów notarialnych u notariusza, co musisz wiedzieć?

Notariusza podobnie jak lekarza obowiązuje zachowanie tajemnicy, czyli nieujawnianie informacji dotyczących czynności, którymi zajmował się notariusz. Tajemnica notarialna obowiązuje notariusza również po zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług notariusza, warto rozważyć wcześniejsze umówienie się na spotkanie informacyjne. W trakcie takiego spotkania, które zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi kosztami, można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naszej sprawy. Przydatne może okazać się również zabranie ze sobą dotyczących jej dokumentów. Dzięki temu notariusz po zapoznaniu się z nimi, będzie mógł nam lepiej doradzić. Cała procedura przebiegnie sprawniej i bez zbędnych komplikacji.

Zakres kompetencji notariusza zawarty jest w ustawie Prawo o notariacie. Notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, które muszą być czytelne i przejrzyste, tak by były zrozumiałe dla wszystkich stron, zaangażowanych w sprawę. Aktu notarialnego wymaga się przy bardzo wielu czynnościach prawnych takich jak: sprzedanie czy zakup nowego mieszkania, darowizny nieruchomości, spisanie intercyzy jak również unieważnienie i spisanie testamentu. Warto wspomnieć, że w dzisiejszych czasach u notariusza można również przechowywać pieniądze, wszelkie dokumenty i inne wartościowe przedmioty.

Jak wygląda akt notarialny?

Akt notarialny jest oficjalnym dokumentem sporządzanym przez notariusza, który ma moc prawną. W zależności od rodzaju czynności prawnej akt notarialny może mieć różny kształt i zawierać różne informacje. Każdy akt notarialny musi spełniać określone wymogi formalne, aby miał moc prawną i mógł być uznany przez sądy.

Zazwyczaj akt notarialny składa się z kilku części, takich jak:

 • Wstęp — zawiera informacje personalne o notariuszu i kancelarii, miejscu i czasie sporządzenia dokumentu notarialnego, a także o tożsamości klientów, którzy sporządzają akt notarialny.

 • Treść — opisuje dokładnie, jaki jest przedmiot transakcji, ustalenia stron oraz wszelkie warunki umowy.

 • Klauzule prawne — zawierają informacje o skutkach prawnych zawieranej transakcji, odwołują się do przepisów prawa i określają uprawnienia stron.

 • Oświadczenia — zawierają oświadczenia stron, np. o zgodzie na transakcję lub zobowiązaniach wynikających z zawartej umowy.

 • Zakończenie — zawiera podpisy klientów oraz notariusza, datę i miejsce sporządzenia dokumentu, jak również stwierdzenie, że akt notarialny został przez strony przeczytany, przyjęty oraz podpisany.

Akt notarialny może mieć różną formę, np. może być sporządzony w formie papierowej lub elektronicznej. W każdym przypadku notariusz dba o to, aby dokument przez niego sporządzany był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i spełniał wymogi formalne a tym samym, miał moc prawną i mógł być uznany przez sądy.

Co załatwimy u notariusza?

Zakres czynności, które można załatwić u notariusza, jest bardzo szeroki. Poniżej przedstawimy te, które są wybierane najczęściej. Z usług notariusza korzystamy najczęściej, w sytuacji, gdy chcemy:

 • spisać protokół;

 • sporządzić akt notarialny (dotyczący np. małżeńskiej umowy majątkowej, czyli intercyzy);

 • sporządzić poświadczenie (którym jest np. akt poświadczenia dziedziczenia);

 • sporządzić protest weksla i czeku;

 • przechować dokumenty, pieniądze czy też papiery wartościowe;

 • sporządzić projekty aktów;

 • sporządzić wyciągi dokumentów, jak również wszelkie wpisy i odpisy;

 • sporządzić innego rodzaju czynności, które przewidziane są w ustawie o notariacie (np. oświadczenie o odrzuceniu spadku).

Ile kosztuje notariusz?

Cena za czynności wykonywane w kancelarii notarialnej jest ściśle określona przez taksę notarialną, ustalaną przez Ministra Sprawiedliwości. Oznacza to, że notariusz nie może pobierać wyższych opłat, niż te, które określone są w taksie. Cena ta zależy od rodzaju czynności wykonywanych przez notariusza, takich jak sporządzenie aktu notarialnego, umowy, czy poświadczenie podpisu. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług notariusza warto jednak upewnić się, jakie koszty będą z tym związane i jakie będą wynikać z taksy notarialnej.

Rejent sporządza także odpisy, protokoły i wyciągi dokumentów o charakterze urzędowym, których najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie naszych praw i interesów

W jakich sytuacjach przydaje się pomoc notariusza?

Istnieją pewne sprawy, w przypadku których posiadanie aktu notarialnego jest obowiązkowe, a ich lista określona jest w ustawie Prawo o notariacie. Akt notarialny obowiązkowy jest w przypadku: umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży nieruchomości, udzielania pełnomocnictwa, a także zawierania umowy darowizny i wiele innych. W wielu przypadkach posiadanie aktu notarialnego jest również opłacalne ze względu na jego ważność i oficjalny charakter. Warto rozważyć sporządzenie aktu notarialnego w przypadku testamentu, który jest jednym z najważniejszych dokumentów w życiu każdego człowieka. Sporządzenie aktu notarialnego zwiększa jego ważność i chroni interesy osoby, która go sporządza. Również w przypadku dziedziczenia udziału w spadku warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług notariusza, żeby uniknąć nieporozumień między spadkobiercami i zabezpieczyć swoje prawa.

Korzystanie z usług notarialnych to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chcemy mieć pewność, że wszystkie dokonywane przez nas czynności będą zgodne z prawem. Jest to szczególnie ważne, w sytuacji, gdy przedmiotem sprawy jest np. duża suma pieniędzy. W takich typu sytuacjach pomoc notariusza jest bardzo pomocna.

Kiedy notariusz może odmówić nam wykonania czynności notarialnej?

W określonych przypadkach notariusz może odmówić nam dokonania czynności przez nas zleconych. Sytuacja taka następuje, gdy:

 • notariusz stwierdzi, że w przedstawionych dokumentach są błędy, niezgodne z obowiązującym prawem;

 • przedstawione przez klienta dokumenty nie są prawomocne;

 • czynność notarialna naruszy przepisy obowiązującego prawa i jest ona niezgodna z zasadami współżycia społecznego;

 • zawarta umowa może doprowadzić do krzywdy jednej ze stron;

 • zachodzi podejrzenie, że osoba zgłaszająca się do notariusza może nie być w pełni władz umysłowych;

 • strony umowy lub tylko jedna ze stron, mają problemy ze złożeniem oświadczenia lub nie mogą go złożyć np. ze względu na problemy z komunikowaniem się z otoczeniem,

 • zachodzi podejrzenie, że jedna ze stron działa pod naciskiem;

 • zachodzą inne rodzaje przesłanek, które mogą skutkować naruszeniem prawa i tym samym być przyczyną unieważnienia aktu notarialnego i co za tym idzie pociągnięcia notariusza do odpowiedzialności.

Warto pamiętać, że jeśli notariusz odmówi nam swojej usługi bez podania konkretnego powodu, może odpowiadać cywilnie oraz dyscyplinarnie za uchybienia.

Podsumowanie — dlaczego warto skorzystać z usług notariusza?

Podpisanie aktu notarialnego stanowi bezpieczne potwierdzenie zawarcia umowy cywilno-prawnej. Taki dokument ma bardzo duże znaczenie prawnicze i bardzo trudno go podważyć. Dlatego jest to gwarancja dla klientów, że ich prawa, roszczenia i własności są chronione. Akt notarialny stanowi potwierdzenie, że umowa została zawarta dobrowolnie, bez przymusu i z pełną świadomością skutków prawnych. Notariusz zaś pełni rolę niezależnego i bezstronnego pośrednika, który dba o przestrzeganie przepisów prawa i interesów obu stron umowy. Dzięki temu podpisanie aktu notarialnego pozwala uniknąć sporów i nieporozumień w przyszłości, a także ułatwia wykonywanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

sporządzaniem aktów notarialnych. W określonych sytuacjach notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej. J

Wybór dobrej kancelarii notarialnej, gdzie pracują doświadczeni prawnicy, którzy podpowiedzą oraz pokierują klientów, jakie dokumenty przygotować to ważna decyzja. Kompetentny notariusz podpowie, co i kiedy trzeba podpisać oraz jak zdobyć dokumenty ważne w danej sprawie. Wizyta w kancelarii notarialnej może okazać się oszczędnością pieniędzy, czasu i nerwów.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies