Data publikacji: 2023-07-31
Link sponsorowany

Faktoring – na czym polega i jakie zapewnia korzyści?

Przedsiębiorcy, których działalność polega na częstym stosowaniu faktur z odroczonym terminem płatności (także nazywanych kredytem kupieckim), często napotykają na problem braku wystarczającego kapitału obrotowego i trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Faktoring może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw potrzebujących przyspieszenia napływu gotówki, wpływa na zachowanie płynności finansowej.

cesji wierzytelności, zdolności kredytowej

Przeczytaj również: Faktoring: Co to jest i jak może pomóc w finansowaniu firmy?

Jak działa faktoring, kto może świadczyć usługi faktoringu, dlaczego warto skorzystać z faktoringu? Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy oferującej faktoring? Wyjaśniamy!

Definicja faktoringu

Faktoring jest to proces finansowy, w którym przedsiębiorstwo sprzedaje swoje zaległe należności (faktury) innemu podmiotowi, znanemu jako faktor. Faktor jest zazwyczaj instytucją finansową lub firmą specjalizującą się w faktoringu.

Proces faktoringu przebiega w następujący sposób: przedsiębiorstwo sprzedaje faktury za towary lub usługi swoim klientom faktorowi. Faktor natychmiast wypłaca przedsiębiorstwu część wartości faktury, zwykle od 70% do 90%. Pozostała część wartości faktury, po odjęciu opłat i prowizji faktora, jest wypłacana przedsiębiorstwu po uregulowaniu należności przez klientów.

Główne korzyści płynące z faktoringu dla przedsiębiorstw to poprawa płynności finansowej i przyspieszenie napływu gotówki. Przedsiębiorstwo może otrzymać środki natychmiast po wystawieniu faktury, zamiast czekać na termin płatności od klientów, co może wynosić 30,60 lub nawet 90 dni. Faktoring umożliwia przedsiębiorstwu pokrycie bieżących kosztów operacyjnych, inwestycje lub rozwinięcie działalności bez konieczności czekania na spłatę faktur.

Dodatkowo faktoring może również zredukować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów. Faktor może przeprowadzić analizę kredytową klientów przedsiębiorstwa i zaoferować ubezpieczenie należności, co daje przedsiębiorstwu większe bezpieczeństwo finansowe.

W zamian za te korzyści przedsiębiorstwo płaci faktorowi opłaty i prowizje, które zależą od wielu czynników, takich jak wartość faktur, termin płatności i ryzyko związane z klientami. Opłaty mogą obejmować opłatę manipulacyjną, prowizję za finansowanie i ubezpieczenie należności.

Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki faktoring zapewnia także pakiet dodatkowych usług, takich jak

  • prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców;

  • monitorowanie i egzekwowanie płatności;

  • przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Oto kilka popularnych rodzajów faktoringu:

Faktoring pełny — który jest również nazywany faktoringiem bez regresu, faktor (instytucja finansująca) podejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością płatników faktoringowych. Dla firmy korzystającej z tego rodzaju faktoringu (faktoranta), oznacza to pełne bezpieczeństwo. Jeśli płatnik nie ureguluje płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu, czyli nie może żądać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki.

Faktoring niepełny — znany również jako faktoring z regresem, jest usługą finansową, która umożliwia firmie uzyskanie środków pieniężnych od faktora poprzez przekazanie (cesję) faktur z odroczonym terminem płatności wystawionych klientom. Faktor dostarcza firmie finansowanie, a następnie oczekuje na spłatę środków przez klientów firmy.

Faktoring wyłącznie finansowy — ten rodzaj faktoringu koncentruje się głównie na zapewnieniu przedsiębiorstwu natychmiastowej płynności finansowej poprzez wypłatę z góry określonej części wartości faktury. Faktor nie zajmuje się windykacją należności ani przejmowaniem ryzyka związanego z niewypłacalnością klientów.

Faktoring eksportowy — jest skierowany do przedsiębiorstw zajmujących się handlem międzynarodowym. Pomaga w finansowaniu faktur związanych z transakcjami zagranicznymi, dostosowując się do specyfiki rynków i ryzyka związanego z międzynarodowym handlem.

Faktoring odwrotny — ten rodzaj faktoringu odnosi się do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jest wierzycielem swojego kontrahenta. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wierzytelności faktorowi, który następnie zajmuje się ich odzyskaniem od kontrahenta.

Faktoring sektorowy — koncentruje się na specyficznych branżach lub sektorach, takich jak medycyna, transport czy budownictwo. Faktor może mieć specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w obsłudze tych sektorów, co ułatwia dostosowanie się do ich specyficznych potrzeb.

Faktoring krajowy — jest rozwiązaniem dedykowanym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność handlową z kontrahentami w tym samym kraju. Ten rodzaj faktoringu umożliwia szybki przepływ środków pieniężnych, uwalniając zablokowaną gotówkę związaną z oczekiwaniem na zapłatę za faktury. Przedsiębiorca nie musi już czekać przez wiele miesięcy na spłatę przez kontrahenta. Po zgłoszeniu faktury, przedsiębiorca otrzymuje natychmiastowe płatności na wyznaczone konto. Firma faktoringowa przekazuje środki finansowe na konto faktoranta, który w miarę potrzeby może spłacać swoje zobowiązania. To rozwiązanie szczególnie sprawdza się w firmach produkcyjnych, gdzie płynność finansowa jest niezwykle istotna dla efektywnego prowadzenia działalności.

Faktoring jawny (otwarty) — to usługa, w której jedna ze stron umowy faktoringu jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania kontrahenta o przekazaniu wierzytelności oraz o spłatach należności na konto faktora.

Jakie warunki muszą spełniać faktury zgłaszane do sfinansowania przez faktora?

Faktury muszą być:

  • nieprzeterminowane;

  • opłacane poprzez przelew oraz posiadać odroczony termin płatności.

usługę faktoringu, firmą faktoringową

W przypadku faktoringu jawnego rozliczenie odbywa się pomiędzy kontrahentem a faktorem, natomiast w przypadku faktoringu cichego, między przedsiębiorcą a faktorantem. Cały proces, od podpisania umowy, przesłania faktury do systemu faktora, oceny scoringowej faktoranta, aż po wypłatę środków i końcowe rozliczenie należności, odbywa się w sposób całkowicie online. Jest to szybkie i wygodne rozwiązanie, które nie wymaga wychodzenia z domu, a formalności są ograniczone do minimum.

Uczestnicy faktoringu

  1. Faktor — jest to instytucja finansowa lub firma specjalizująca się w faktoringu. Faktor nabywa faktury od przedsiębiorstwa (faktoranta) w zamian za natychmiastowe finansowanie lub wypłatę zaliczki. Faktor może również zajmować się windykacją należności od klientów faktoranta i przejmować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów.

  2. Faktorant (przedsiębiorstwo) — to przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje zaległe faktury faktorowi. Faktorant korzysta z usług faktoringowych, aby poprawić płynność finansową i uzyskać natychmiastowe środki pieniężne. Faktorant może być firmą handlową, usługową lub produkcyjną, która generuje sprzedaż i wystawia faktury klientom.

  3. Klient faktoranta (płatnik faktoringowy) — to osoba fizyczna lub firma, która jest zobowiązana do zapłaty za towar lub usługę objętą fakturą wystawioną przez faktoranta. Klient faktoranta jest płatnikiem faktoringowym, a faktor oczekuje na spłatę faktury od tego klienta. W przypadku faktoringu pełnego faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych.

Uczestnicy faktoringu mają określone role i obowiązki w procesie, a faktor działa jako pośrednik finansowy pomiędzy faktorantem a klientem faktoranta, zapewniając płynność finansową przedsiębiorstwu poprzez odkupienie i zarządzanie fakturami.

Czym zajmuje się firma faktoringowa?

Faktoring jest rozwiązaniem, które przyspiesza przepływ pieniężny w gospodarce, przynosząc płynność. Przedsiębiorca, który decyduje się na wykup faktur, może otrzymać środki nawet w ciągu 24 godzin. Dzięki temu nie musi czekać na otrzymanie płatności przez 30 lub 90 dni. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy dysponowanie środkami potrzebnymi do regulowania bieżących zobowiązań i rozwijania swojego biznesu. Firma faktoringowa wspiera klientów w zarządzaniu należnościami, monitorując płatności i rozliczenia z kontrahentami. Weryfikuje również zdolność kredytową i wiarygodność finansową odbiorców przed podpisaniem umowy faktoringowej, aby zapewnić finansowe bezpieczeństwo klientów.

współpracę z firmą faktoringową, umowy faktoringowej

Usługa faktoringu — koszt

Ile kosztuje usługa faktoringu?

Faktor otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji, która jest pobierana od wartości wierzytelności. Wysokość prowizji, zazwyczaj ustalana jest w umowie, na przykład 10% wartości wierzytelności.

W zależności od rodzaju faktoringu wartość wierzytelności może być natychmiastowo przekazywana na konto faktoranta (po pomniejszeniu o prowizję), lub może być stosowany faktoring zaliczkowy, gdzie faktorant otrzymuje zaliczkę w momencie podpisania umowy, a pozostała kwota (po pomniejszeniu o prowizję) jest wypłacana po uregulowaniu długu przez dłużnika.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies