Data publikacji: 2023-05-24
Link sponsorowany

Dochód a przychód — jaka jest między nimi różnica?

W potocznym języku często używa się zamiennie określeń „dochód” i „przychód”, jednak w rzeczywistości pojęcia te mają całkiem inne znaczenie. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między nimi. Czym jest dochód? A co to jest przychód? Zapoznaj się z naszym artykułem i poznaj różnice.

Co to jest przychód?

Przychód to całkowita wartość pieniężna, jaką przedsiębiorca otrzymuje ze sprzedaży swoich produktów, usług lub towarów w określonym okresie rozliczeniowym. Przychód jest obliczany jako wartość netto, czyli bez uwzględnienia podatku VAT oraz bez doliczania bonifikat, skont oraz wartości zwróconych towarów.

Przychód wynikający m.in. ze stosunku pracy , reguluje art. 12 o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przeczytaj również: Pomoc prawna dla Złotówkowiczów – jak ją uzyskać? Kto może pomóc w odwiborowaniu kredytu?

Dla czynnych podatników VAT, przychód obejmuje kwotę należną za sprzedaż towarów lub usług, pomniejszoną o należny podatek VAT, co daje wartość netto. Przychód jest obliczany na podstawie określonego okresu, który może być miesięczny, kwartalny lub roczny.

Warto jednak pamiętać, że sam przychód nie odzwierciedla pełnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Aby uzyskać dokładniejszy obraz, konieczne jest odjęcie kosztów uzyskania przychodu, czyli wszystkich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w danym okresie. Po odjęciu tych kosztów otrzymuje się dochód, który stanowi podstawę do obliczenia podatku dochodowego, który przedsiębiorca musi zapłacić. Dochód jest tym, co pozostaje po odliczeniu wszystkich kosztów od przychodu.

Przychód uzyskuje się z tytułu:

 • prowadzenia działalności gospodarczej;

 • stosunku pracy;

 • pracy nakładczej;

 • pracy realizowanej w ramach stosunku służbowego;

 • posiadanych nieruchomości.

Czym jest dochód?

Dochód to kwota, która rzeczywiście pozostaje na koncie przedsiębiorcy po sprzedaniu przez niego produktów czy wykonaniu usług. W jaki sposób zatem obliczyć dochód? Od kwoty przychodu musimy odjąć sumę kosztów uzyskania przychodu. Dochód jest więc różnicą pomiędzy przychodami uzyskanymi przez przedsiębiorcę a poniesionymi przez niego kosztami podatkowymi. Oprócz tego dochód może zaistnieć tylko w przypadku, gdy przychód netto jest wyższy niż koszty uzyskania przychodu. Jak więc widzimy, główną różnicą pomiędzy przychodem a dochodem jest to, że dochód stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie sytuacji finansowej w firmie, ponieważ ukazuje nam informacje o realnie wypracowanym zysku lub poniesionej stracie. Wyróżniamy dwie podstawowe kategorie dochodu:

 • dochód brutto (nadwyżka uzyskana przed opodatkowaniem);

 • dochód netto (nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego).

Przychód a dochód - różnice. Do przychodów zalicza się kwoty należne (także te które nie zostały faktycznie otrzymane), po wyłączeniu wartości zwróconych towarów , udzielonych bonifikat i skont.

Przychód a dochód — różnica

Przychodem jest całkowity kapitał uzyskany przez firmę w danym okresie rozliczeniowym. Jednak sam przychód nie dostarcza pełnej informacji o faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Po uzyskaniu przychodu trzeba odliczyć od niego wszystkie koszty własne przedsiębiorstwa. Tymi kosztami są wszystkie wydatki poniesione przez firmę w celu osiągnięcia przez nią przychodów czy też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Natomiast dochodem jest przychód przedsiębiorstwa po odliczeniu od niego wszelkich kosztów. Od uzyskanego dochodu firma ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy.

Dochód brutto a przychód — w jaki sposób obliczyć?

W celu obliczenia przychodu, pochodzącego z działalności gospodarczej, trzeba zsumować wszystkie uzyskane w danym okresie rozliczeniowym przysporzenia pieniężne, czyli należne kwoty netto (które nie uwzględniają podatku VAT). Do przychodu nie wliczamy bonifikat, skont i wartości zwróconych produktów. Przedsiębiorca, znając przychody firmy wraz z kosztami ich uzyskania, może bez problemu obliczyć wysokość dochodu. W tym celu wystarczy, że od przychodu odejmie wszystkie koszty jego uzyskania. Kwota, którą otrzyma, jest sumą dochodów brutto w danym okresie. Jak zatem obliczyć dochód netto? W tym celu dodatkowo należy odjąć od dochodu brutto wysokość należnego podatku dochodowego.

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodu faktycznie mogą wpływać na wysokość kosztów firmowych i tym samym mają istotne znaczenie dla właścicieli przedsiębiorstw. Koszty uzyskania przychodu są wydatkami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów i są zaliczane do kosztów księgowych przedsiębiorstwa. Mimo tego, że koszty te zmniejszają dochód, mają również wpływ na obliczanie podatku dochodowego.

Dla właścicieli firm istotna jest możliwość zaliczenia tych wydatków, jako kosztów uzyskania przychodu, ponieważ pozwala im to na zmniejszenie podstawy opodatkowania i obniżenie wysokości podatku dochodowego. Przez uwzględnienie tych kosztów, jako kosztów uzyskania przychodu, mogą legalnie płacić niższe podatki. Co więc można wliczyć w taki w koszt?

Wydatki, które można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Są to wydatki:

 • poniesione przez firmę, w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła;

 • związane z działalnością firmy;

 • wydatki, które są udokumentowane;

 • niestanowiące dla przedsiębiorcy wydatku o charakterze osobistym.

Wyróżnić można dwa rodzaje kosztów:

 • pośrednie — czyli te, które pozwalają prowadzić daną działalność, np. czynsz za wynajem biura;

 • bezpośrednie — takie, które mają związek z przychodem, np. opłata za materiały niezbędne do wykonania danej usługi.

Wyjątek stanowią koszty ujęte w katalogu kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Dochody to z kolei przychody pomniejszone o koszt uzyskania przychodu, czyli faktyczny zarobek przedsiębiorcy

Koszty uzyskania przychodu odnoszą się nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osób zatrudnionych na umowy, takie jak umowa o pracę, umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Odliczenie tych kosztów pozwala obliczyć dochód brutto pracownika.

Koszty uzyskania przychodu pracownika obejmują różnego rodzaju wydatki związane z wykonywaną pracą lub zleceniem. Mogą to być np. koszty dojazdu do pracy, wydatki na szkolenia czy zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi. Dodatkowo, koszty uzyskania przychodu mogą obejmować również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płacone przez pracownika.

Koszty te wynoszą:

 • 111,25 zł lub 139,06 zł w przypadku umowy o pracę (zryczałtowany koszt uzyskania przychodu);

 • 20% lub 50% przychodu, w przypadku umowy zlecenie, umowy o dzieło.

Przychód i dochód — jakie są obowiązki podatkowe z nimi związane?

Jeżeli Przedsiębiorca wystawia faktury, to przychód powstaje w momencie wystawienia faktury, a nie rzeczywistej płatności. Dlatego też w sytuacji, gdy faktura wystawiona zostaje np. z datą czerwcową, mimo tego, że termin jej płatności przypada na następny miesiąc i płatność nastąpiła w lipcu, kwotę netto z faktury liczy się na rzecz przychodu w czerwcu.

Czerwcowa faktura powoduje powstanie obowiązku podatkowego i odprowadzenia podatku VAT (chyba że przedsiębiorca nie płaci VAT-u lub dotyczą go wyjątki od tej reguły). Natomiast, jeżeli poniesione koszty są mniejsze niż osiągnięty łączny przychód i firma w tym miesiącu uzyska dochód, ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Nawet w sytuacji, gdy dochód jest niewidoczny na koncie firmowym.

I w takiej właśnie sytuacji mogą powstawać problemy firmy z płynnością finansową. Jeśli firma nie posiada odpowiedniego zaplecza finansowego, a klientom wystawia faktury z długim terminem płatności, natomiast klienci zwlekają z terminowym płaceniem faktur, przedsiębiorcy może zabraknąć środków potrzebnych do opłacenia pracowników, podwykonawców i należnych podatków.

Podsumowanie

Interpretacji na temat przychodu i dochodu może być bardzo dużo, a prawo może działać na korzyść, a czasem niestety na niekorzyść przedsiębiorcy. Dlatego też pamiętaj! Przed wpisaniem wydatku, do którego masz wątpliwości, w koszty przychodu, skonsultuj się ze swoim księgowym czy doradcą podatkowym. Takie konsultacje zapewnią Ci pewność co do prawidłowości obliczenia dochodu i właściwego opłacenia podatku dochodowego.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies