Data publikacji: 2023-11-15

Czym jest i na czym polega gwarancja?

Każde przedsiębiorstwo dąży do tego, by osiągnąć zysk, jest to jednak związane z dostarczaniem przez nie różnych towarów lub usług. Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta wobec kupującego. To właśnie w niej gwarant określa swoje obowiązki oraz uprawnienia przysługujące kupującemu w sytuacji gdy kupiony produkt, nie będzie spełniał cech określonych w oświadczeniu. Jednym z obowiązków gwaranta jest zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczy na inną lub jej naprawa. Odpowiedzialność sprzedawców jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi, natomiast producent odpowiada z tytułu gwarancji. Dowiedzmy się więc, czym dokładnie jest gwarancja? Jakie są jej warunki i od kogo żądać możemy naprawy lub wymiany kupionej przez nas rzeczy.

obowiązki gwaranta, odpowiedzialność sprzedawcy, mocy prawa

Co to jest gwarancja?

Gwarancja, obok rękojmi jest podstawą do złożenia reklamacji. Jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru, złożonym przez przedsiębiorcę inaczej gwaranta.

Gwarancja jest zobowiązaniem producenta dotyczącym jakości towaru, niezależnie od tego, czy towar był zakupiony od tego producenta, czy od innych sprzedawców. Gwarancja jakości jest zazwyczaj oferowana dobrowolnie przez producenta i często jest dostarczana wraz z produktem. Stanowi ona pisemny dokument, który określa okres, na jaki gwarancja jakości jest przyznawana oraz obowiązujące warunki. Stanowi to dodatkowe potwierdzenie jakości produktu. W dokumencie gwarancyjnym powinny znaleźć się podstawowe informacje niezbędne do zgłaszania ewentualnych roszczeń związanych z gwarancją, w tym nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, okres ważności gwarancji oraz zasięg terytorialny. Oprócz tego dokument ten powinien zawierać oświadczenie, że gwarancja nie wpływa na prawa nabywcy wynikające z ewentualnych wad produktu ani nie ogranicza tych praw w żaden sposób. Brak dokumentu gwarancyjnego w żaden sposób powoduje zmniejszenia uprawnień kupującego wynikających z gwarancji – mogą jednak w takim przypadku powstać pewne trudności z ustaleniem zakresu jej treści. Ważną informacją jest to, że dokument gwarancyjny powinien zostać wydany wraz z wydawanym towarem.

Kim jest gwarant?

Gwarantem jest osoba odpowiedzialna względem konsumenta, czyli producent, dystrybutor lub sprzedawca. Zakres odpowiedzialności gwaranta określa dokument gwarancyjny.

Co powinno się znaleźć w oświadczeniu gwarancyjnym?

Konsument ma prawo żądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego w formie trwałego nośnika, np. w formie pisemnej. Taki dokument stanowi dowód uprawnień przysługujących konsumentowi w ramach gwarancji. Warto zaznaczyć, że brak tego dokumentu nie oznacza utraty tych uprawnień przez konsumenta, ale może sprawić, że proces zgłaszania i dochodzenia roszczeń stanie się bardziej skomplikowany. Dlatego zawsze zaleca się przechowywanie dokumentu gwarancyjnego w celu ułatwienia ewentualnych działań związanych z gwarancją.

Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać:

  • nazwę oraz adres gwaranta,

  • zakres terytorialny,

  • czas trwania gwarancji,

  • pozostałe podstawowe dane, które potrzebne będą do dochodzenia roszczeń z gwarancji.

tytułu gwarancji konsument, obowiązki gwaranta Gwarant, zawiesza uprawnień kupującego wynikających

Przeczytaj też: Na czym polega ubezpieczenie grupowe?

Jakie są warunki gwarancji?

Okres gwarancji

Okres trwania gwarancji może być zróżnicowany i zależy on od gwaranta. Gwarancja może obowiązywać przez różne okresy czasu, np. na rok, 7 lat lub nawet dożywotnio. Informacje dotyczące okresu obowiązywania gwarancji powinny być zawarte w karcie gwarancyjnej. Jeśli nie określono konkretnego okresu trwania gwarancji, to domyślnie, zgodnie z przepisami, gwarancja obowiązuje przez 2 lata od daty wydania rzeczy nabywcy.

Jaki jest czas na naprawę gwarancyjną?

Kolejną rzeczą, która powinna zostać określona w karcie gwarancyjnej, jest czas na naprawę. Jeżeli nie został wskazany w karcie, powinien zostać wykonany niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni.

Poznaj główne różnice między rękojmią a gwarancją

Rękojmia a gwarancja — jaka jest różnica?

  • Przepisy prawne — różnica występująca między rękojmią a gwarancją jest widoczna jeżeli chodzi o przepisy prawa, bowiem przepisy dotyczące rękojmi zawarte są w II dziale kodeksu cywilnego, od art. 556. Gwarancja to natomiast dobrowolna umowa zawierana między dwiema stronami, uzależniona od dokumentu gwarancyjnego.

  • Odpowiedzialność — jeżeli chodzi o rękojmię, odpowiada zawsze sprzedawca, który bezpośrednio przekazuje klientowi zakupiony towar. Natomiast w przypadku gwarancji to gwarant, wydający dokument gwarancyjny, odpowiada za działanie produktu. Gwarantem może być zarówno sprzedawca jak i producent czy dystrybutor.

  • Czas obowiązywania — zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego, rękojmi można dochodzić, gdy wada fizyczna nowo zakupionego produktu zostanie zauważona przed upływem dwóch lat od daty zakupu (lub pięć lat w przypadku nieruchomości). W przypadku używanego produktu, który jest jednocześnie rzeczą ruchomą, ten okres może być skrócony do jednego roku. Jeśli chodzi o gwarancję, czas jej trwania może być dowolnie ustalany w dokumencie gwarancyjnym. Jednak w sytuacji, gdy dokument gwarancyjny nie określa wyraźnie okresu gwarancji, przyjmuje się, że standardowo termin gwarancji trwa przez 2 lata od daty wydania produktu.

termin gwarancji biegnie, zastrzeżono innego terminu, uprawnienia kupującego
  • Zakres obowiązywania — kluczową różnicą między rękojmią a gwarancją jest zakres ich obowiązywania. Gwarancja odnosi się wyłącznie do wad fizycznych produktu, czyli niezgodności towaru z umową. Natomiast rękojmia obejmuje nie tylko wady fizyczne, ale także wady prawne, takie jak obciążenia zakupionej rzeczy prawami osób trzecich.

  • Roszczenia — produkt reklamowany na zasadach rękojmi może być, zgodnie z przepisami, poddany wymianie, naprawie lub zwrócony, co pozwala na odzyskanie zwrotu pieniędzy przez kupującego. W przypadku gwarancji procedury reklamacyjne są określone w dokumencie gwarancyjnym. Mogą one być zgodne z przepisami dotyczącymi rękojmi lub ograniczone jedynie do wybranych działań, które gwarant zobowiązuje się podjąć, np. naprawa lub wymiana.

Czas trwania po procesie reklamacyjnym

W przypadku reklamacji produktu, na podstawie gwarancji, każda wymiana produktu na nowy spowoduje rozpoczęcie nowego okresu gwarancji, który jest określony w dokumencie gwarancyjnym.

Podsumowanie

Podsumowując, gwarancja jest zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy, dobrowolnie udzielanym, gwarantującym jakość i niezawodność produktu. Jest to obietnica, że produkt będzie działać zgodnie z ustalonymi standardami przez określony okres czasu po zakupie. Warunki gwarancji, w tym jej czas trwania i zakres, są zazwyczaj określone w dokumencie gwarancyjnym dostarczanym wraz z produktem. Gwarancja może obejmować naprawę, wymianę lub zwrot kosztów za produkt, jeśli ten ulegnie awarii lub nie spełni określonych standardów w okresie gwarancji. Gwarancja jest więc ważnym narzędziem, które daje nabywcy pewność co do jakości zakupionego przez niego produktu oraz stanowi dodatkową ochronę w przypadku ewentualnych problemów.

Autopromocja

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies