Data publikacji: 2023-09-02

Czym jest bezrobocie? Ile trzeba pracować, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, w którym cześć osób zdolnych do wykonywania pracy i chętnych do jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Osoby takie nie są nigdzie zatrudnione, nie wykonują innej pracy zarobkowej ani nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. Wysokie bezrobocie to duży problem i jedno z ważniejszych zagadnień polityczno-społecznych w każdym kraju, ponieważ skutki wynikające z bezrobocia mogą negatywnie oddziaływać na całe społeczeństwo. Bezrobocie objawia się w różnych formach i dotyka różnych grup społecznych. Zapraszamy do artykułu, gdzie postaramy się wyjaśnić czym jest zasiłek dla bezrobotnych i jak można go otrzymać.

pewien czas, bezrobociu, aktywność, inwestycje, bezrobocie

Wzrost bezrobocia, poznaj najnowsze dane!

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2023 stopa bezrobocia wyniosła 5,0% w porównaniu do 5,1% z miesiąca wcześniej. Liczba bezrobotnych, którzy zarejestrowali się, w urzędach pracy wynosiła w czerwcu 783,5 tys. To mniejsza ilość niż w maju br. (o 18,8 tys., tj. o 2,3 proc.) oraz w czerwcu ubiegłego roku (o 34,5 tys., tj. o 4,2 proc.). Dane pokazują, że wśród osób bezrobotnych w czerwcu br. 53,4% stanowiły kobiety a znaczna część, czyli 32,4% wśród osób zarejestrowanych stanowiły osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych.

Zasiłek dla bezrobotnych – czym jest takie świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą świadczenia, które przysługuje osobom, które utraciły swoje dotychczasowe zatrudnienie. Jest on wypłacany przez lokalny urząd pracy, a otrzymanie takiego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Oprócz tego zasiłek dla bezrobotnych może zostać wypłacony jedynie w przypadku, gdy osoba bezrobotna nie ma propozycji odpowiedniej pracy, możliwości podjęcia stażu, uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, odbycia szkolenia, podjęcia prac interwencyjnych lub robót publicznych. Obowiązkiem urzędu pracy jest bowiem szukanie zatrudnienia dla takiej osoby, a dopiero krokiem kolejnym jest wypłata świadczenia.

Jakie warunki należy spełnić, żeby móc uzyskać prawo do świadczenia?

Głównym warunkiem otrzymania zasiłku z urzędu pracy jest 365 dni pracy oraz odpowiednia wysokość wynagrodzenia. Od lipca tego roku minimalne wynagrodzenie wynosić musi minimum 3600 brutto. Zgodnie z przepisami w ustawie, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która jest w stanie udokumentować, że przepracowała ostatni rok z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. A od tego wynagrodzenia odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

W związku z powyższym osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, otrzymujące minimalne wynagrodzenie i pracujące przez co najmniej rok, mają prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Również zleceniobiorcy z minimalnym wynagrodzeniem mogą być uprawnieni do pobierania tego świadczenia, jednak pod warunkiem, że ich zleceniodawca odprowadzał za nich składkę na Fundusz Pracy. Jednak, jeśli zleceniobiorca nie jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę, to zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania za niego składki na Fundusz Pracy, co może wpłynąć na jego prawo do otrzymania zasiłku. Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy jednocześnie się uczą, bez względu na wysokość wynagrodzenia, nie mają prawa do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z przepisami, osoby te nie są objęte obowiązkowymi składkami na Fundusz Pracy. W związku z tym nie spełniają wymogów pozostawania w rejestrze bezrobotnych, nie mogą również dobrowolnie opłacać składki na Fundusz Pracy.

Co dzieje się w sytuacji gdy praca trwa krócej niż 365 dni? Urząd pracy ma możliwość zaliczenia również innych okresów, które wymienia ustawa, jako czasu wliczanego do okresu uprawniającego do tego, by nabyć zasiłek dla bezrobotnych.

Employment, of, There, just, have, wzrost bezrobocia

Komu nie będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Nie każda osoba bezrobotna ma możliwość otrzymania zasiłku. W grupie takich osób znajdą się osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dokonaniem rejestracji w urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy za wypowiedzeniem umowy. Zasiłku dla bezrobotnych nie dostaną też osoby, które prowadziły działalność gospodarczą oraz opłacały preferencyjne składki ZUS, ponieważ podstawa wymiaru takich składek jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych krok po kroku?

Przedstawiamy krok po kroku, co trzeba zrobić, aby otrzymać taki zasiłek. Krokiem pierwszym będzie wizyta w powiatowym urzędzie pracy i zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. Skompletować trzeba też wszystkie potrzebne, wymagane dokumenty. Takimi dokumentami będą:

  • oryginalne świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni),

  • świadectwa pracy z wszystkich miejsc pracy oraz oryginalne dokumenty potwierdzające ewentualne uprawnienia zawodowe,

  • legitymację ubezpieczeniową,

  • książeczkę wojskową (ewentualnie).

W urzędzie pracy złożyć trzeba wniosek o zasiłek dla bezrobotnych oraz wypełnić kartę rejestracyjną. Wszystkie wpisane tam informacje zostaną sprawdzone z oryginalnymi dokumentami przez pracownika urzędu. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dodatkowo zobowiązane są do złożenia wszystkich decyzji o wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej.

work, high, low, Polsce, level

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłaca się zasiłek dla bezrobotnych?

Termin wypłaty zasiłku jest dosyć szybki i przysługuje za każdy dzień roboczy po upłynięciu 7 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Zasiłek przyznawany jest na okres od 6 do 12 miesięcy.

Ile może trwać pobieranie zasiłku dla bezrobotnych?

Jaki jest czas, w którym uprawnia się daną osobę do pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Jest to zależne od stopy bezrobocia obecnie występującej w danym regionie. Okres taki może wynieść od 180 do 365 dni. W przypadku, gdy stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku, poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, w danym regionie nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia na terenie kraju. W przypadku, gdy ten procent jest wyższy, okres pobierania zasiłku będzie wynosił 365 dni.

Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia – na czym to polega?

Osoby po 50 roku życia mają możliwość otrzymywania tzw. świadczenia emerytalnego. Ma to na celu zapewnienie tym osobom utrzymania w okresie, który pozostał do nabycia prawa do emerytury. Od 1 marca 2023 roku świadczenie to wynosi 1600,70 zł brutto. Oprócz tego świadczenie podlega corocznej waloryzacji na tych samych zasadach, co emerytury oraz renty. Kwota zasiłku nie zawsze jednak jest taka sama, ponieważ zależy od indywidualnych przypadków.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies