Data publikacji: 2023-09-12
Link sponsorowany

Co oznacza opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Jesteś przedsiębiorcą lub chcesz założyć swoją pierwszą działalność gospodarczą? Zastanawiasz się jaką formę opodatkowania wybrać? Która z istniejących będzie najkorzystniejsza dla Ciebie?

Zespół specjalistów odpowiada na pytanie: Na czym polega opodatkowanie na zadach ogólnych i jakie są jego zalety?

 Czym jest opodatkowanie i możliwość wykorzystania ulg podatkowych

Różne formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Rozpoczynając działalność gospodarczą, możesz wybrać jedną z kilku form opodatkowania:

 • podatek na zasadach ogólnych (podatek progresywny - opodatkowanie kwoty osiągniętego dochodu wg dwustopniowej skali);

 • podatek liniowy (opodatkowanie dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej niezmienną stawką 19%);

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (opodatkowany jest przychód, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje działalności, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);

 • opodatkowanie w formie karty podatkowej (od 2022 roku mogą z niej korzystać tylko ci podatnicy, którzy byli objęcie tą formą opodatkowania przed 2022 rokiem i kontynuują opodatkowanie w takiej formie).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Wybierając formę opodatkowania na zasadach ogólnych, nie musimy powiadamiać o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego, bowiem dochód z działalności gospodarczej jest automatycznie opodatkowany według skali podatkowej. Jeśli wybierzemy ryczałt lub podatek liniowy, musimy powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej;

 • do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód uzyskaliśmy w grudniu danego roku.

Co to jest skala podatkowa? Jakie są stawki podatku w ramach skali podatkowej?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to nic innego jak opodatkowanie wg dwustopniowej skali podatkowej. Jest to podstawowa forma opodatkowania, najczęściej stosowana przez podatników. Zasady ogólne mają zastosowanie w przypadku opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a także uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korzystając z zasad ogólnych, przedsiębiorca musi ustalić podstawę opodatkowania (dochód). Jest nim uzyskany w danym roku podatkowym przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Progresywny podatek dochodowy wyliczany jest w oparciu o różne stawki zależne od wysokości dochodów osiąganych przez podatnika. Wysokość podatku zwiększa się ze wzrostem dochodów, tj. płacimy 12% podatku dla dochodów uzyskanych w ciągu roku do kwoty 120 000 zł, a od nadwyżki dochodu ponad 120000 zł podatek wynosi 32%. Obliczając wysokość podatku według skali podatkowej, należy uwzględnić także kwotę zmniejszającą podatek tj. 3600 złotych. Dla podstawy obliczenia podatku do 120000 zł podatek wynosi więc 12% minus 3600 zł. Jeżeli podstawa obliczenia podatku przekracza 120 000 złotych, podatek wynosi 10800 zł + 32% nadwyżki ponad 120000 zł.

Osobom, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych przysługuje kwota wolna od podatku - jest to roczny limit przychodów, od którego nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku obowiązuje w Polsce od 2000 roku, a od 1 stycznia 2022 roku wynosi ona 30000 złotych.

Roczne obliczenie podatku według skali podatkowej i koszty uzyskania, ulga podatkowa

Jakie obowiązki i jakie prawa ma przedsiębiorca, który wybrał ogólną formę opodatkowania?

Rozliczając się na zasadach ogólnych, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów firmy i ponoszonych wydatków, czyli tzw. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub może wybrać prowadzenie Księgi Rachunkowej. Dodatkowo na koniec roku kalendarzowego musi sporządzić spis z natury polegający na określeniu faktycznych stanów rzeczowych w firmie.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, które oblicza się od dochodu osiągniętego od początku roku (aby obliczyć zaliczkę na podatek, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku oraz pomniejszyć o kwotę zmniejszającą podatek). Zaliczki na podatek dochodowy nie płacimy gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę już wpłaconych zaliczek, nie przekroczy 1000 złotych.

Zaliczki opłacamy w:

 • okresach miesięcznych - płatności zaliczek na podatek dochodowy należy dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym;

 • okresach kwartalnych - płatności zaliczek należy dokonać do 20. dnia miesiąca następnego po kwartale rozliczeniowym.

Rozpoczynając działalność gospodarczą, możemy wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek, a o takim wyborze informujemy naczelnika urzędu skarbowego dopiero w rocznym rozliczeniu podatkowym .

Oprócz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rocznego rozliczenia podatkowego (PIT-36). Rozliczenie należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. W rocznym rozliczeniu przychodów i kosztów uwzględnić powinniśmy zapłacone w trakcie roku składki ZUS, uiszczone w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, przychody z innych umów, ulgi możliwe do odliczenia, straty z lat ubiegłych. Stratę można odliczyć od dochodu w ciągu kolejnych pięciu następujących po sobie latach podatkowych.

Forma opodatkowania

Z jakich dostępnych odliczeń podatkowych można skorzystać, rozliczając podatek dochodowy na zasadach ogólnych?

Podatnik rozliczający podatek na zasadach ogólnych ma prawo do skorzystania z odliczeń podatkowych. Należą do nich:

 • odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;

 • odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę;

 • odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe);

 • odliczenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

 • odliczenie składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych;

 • ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, na prototyp, robotyzację, na ekspansję lub rozwój, na konsolidację, nabycie terminala płatniczego, na działalność badawczo rozwojową, ulgi IP BOX, ulgi na dziecko, dla rodzin wielodzietnych, ulgi rehabilitacyjnej, internetowej, termomodernizacyjnej, ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej, z tytułu krwiodawstwa, ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację, ulgi na zabytki.

Od 2022 roku rozliczając się na zasadach ogólnych, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega odliczeniu od podatku !

 Zalety i wady opodatkowania na zasadach ogólnych

Jakie są zalety i wady opodatkowania na zasadach ogólnych?

Tak jak każda metoda również i skala podatkowa posiada zalety i wady.

Do zalet można zaliczyć:

 • korzystną, 12% skalę podatkową dla dochodu poniżej 120000 złotych;

 • możliwość skorzystania ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych;

 • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem;

 • prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

 • możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • kwota wolna od podatku;

 • rozliczenie wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu podatkowym.

Wady tej formy opodatkowania:

 • obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

 • zasady ogólne stają się mniej opłacalne przy wyższych dochodach (32% stawka podatku dla dochodu powyżej 120000 złotych);

 • brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • większa ilość formalności związanych z ewidencją w podrównaniu do podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania powinien być poprzedzony indywidualną analizą swojej sytuacji finansowej. W celu dokonania właściwego wyboru warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który bazując na Twoich indywidualnych okolicznościach, będzie w stanie udzielić najlepszej rady.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies