Data publikacji: 2023-09-01

BDO a sklep internetowy — czy sklep internetowy musi być wpisany do rejestru BDO?

Rejestr BDO został stworzony w celu wsparcia organów inspekcji środowiska, umożliwiając kontrolowanie rodzaju i ilości wprowadzanych na rynek opakowań, produktów oraz zarządzanie generowanymi odpadami. Jednak dla przedsiębiorców wpisanie się do Rejestru BDO stanowi dodatkowe zobowiązanie. Wymóg ten obowiązuje wiele firm zajmujących się wytwarzaniem, transportem i magazynowaniem odpadów, a także tych, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub same opakowania.

huge mistake, are focused, your business, every step, few years, of, from, as, that, future, from, change

Czym jest BDO? Czy sklep internetowy podlega wpisowi do rejestru? Wyjaśniamy!

Rejestr BDO — co to takiego?

Baza danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami jest systemem informatycznym stworzonym w celu efektywnego zarządzania informacjami dotyczącymi produktów, ich opakowań oraz procesów związanych z gospodarką odpadami. Ten zaawansowany system umożliwia gromadzenie, przetwarzanie, analizę i prezentację danych związanych z cyklem życia produktów, od ich produkcji, przez etap użytkowania, aż do ich wycofania i przetwarzania jako odpady.

Celem tego systemu informatycznego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze zarządzanie informacjami o produktach i opakowaniach oraz optymalizację procesów związanych z gospodarką odpadami. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących produkcji, konsumpcji i ochrony środowiska.

Struktura bazy danych zawiera kilka kluczowych elementów:

Produkty — informacje o różnych produktach znajdujących się na rynku, takie jak nazwa, kategoria, producent, dane techniczne, składniki, a także informacje o środowiskowym wpływie ich produkcji i użytkowania.

Opakowania — szczegóły dotyczące opakowań stosowanych dla różnych produktów, w tym rodzaj opakowania, materiał, rozmiar, skuteczność w recyklingu i ekologiczne właściwości.

Gospodarka odpadami — dane dotyczące całego procesu zarządzania odpadami, w tym zbieranie, segregacja, transport, recykling, odzysk energii oraz utylizacja odpadów.

Cykl życia produktu — informacje o śladzie węglowym, zużyciu energii i innych wskaźnikach środowiskowych związanych z całym cyklem życia produktu, co pozwala na ocenę jego zrównoważonego wpływu na środowisko.

Raportowanie i analiza — system dostarcza narzędzi do generowania różnorodnych raportów i analizy danych, co ułatwia podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją procesów, zwiększeniem efektywności, redukcją negatywnego wpływu na środowisko oraz spełnianiem wymogów regulacyjnych.

Uwierzytelnienie i zabezpieczenia — baza danych jest chroniona przed nieuprawnionym dostępem, a użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do zarządzania danymi.

Integracja z innymi systemami — pozwala to na łatwą wymianę informacji między różnymi działami i organizacjami.

Które podmioty podlegają wpisowi do rejestru BDO?

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w artykule 50 ustęp 1 oraz artykule 51 ustęp 1 ustawy o odpadach. W artykule 50 tej ustawy wykazano różne rodzaje działalności, które muszą zostać zarejestrowane w rejestrze BDO na podstawie wniosku. W takich sytuacjach przedsiębiorcy są zobowiązani do osobistego złożenia wniosku o wpis do tego rejestru. Aby dokonać rejestracji, wniosek należy złożyć przy użyciu specjalnego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl

Natomiast w artykule 51 ustęp 1 tej samej ustawy określono przypadki, w których podmioty zostaną automatycznie zarejestrowane w rejestrze BDO przez marszałka województwa, który jest właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności przez dany podmiot.

Wymóg rejestracji w rejestrze BDO nie dotyczy jedynie większych zakładów produkcyjnych, zarządców nieruchomości czy firm komunalnych. Ten rejestr obejmuje również mniejszych przedsiębiorców prowadzących popularne działalności, takie jak:

 • Warsztaty mechaniczne

 • Gabinety kosmetyczne

 • Sklepy wydające torby z tworzywa sztucznego

 • Sklepy internetowe, które pakują i wysyłają swoje towary

 • Restauracje i firmy cateringowe

 • Firmy budowlane

 • Importerzy i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia

 • Eksporterzy

ways how matter, time help in what will story take need work have journey from as of of of that built

Które podmioty nie podlegają wpisowi do rejestru BDO?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach, nie podlegają wpisowi do rejestru:

Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.

Podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:

 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz;

 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;

 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne;

 • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich, transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Aby uzyskać wpis do rejestru, należy zalogować się na stronie internetowej www.rejestr-bdo.mos.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu użytkownik zostanie przekierowany do systemu. Po lewej stronie ekranu znajduje się zakładka o nazwie "WNIOSKI". Po kliknięciu tej zakładki pojawi się nowa strona, na której znajduje się przycisk "+ NOWY WNIOSEK" na górnym panelu. Naciśnięcie tego przycisku pozwoli na stworzenie wniosku rejestracyjnego.

W pierwszym kroku procesu należy wprowadzić dane identyfikacyjne podmiotu, który składa wniosek. Kolejnym etapem będzie uzupełnienie tabel dotyczących działalności tego podmiotu.

Po złożeniu wniosku o wpis urząd ma okres 30 dni na przypisanie indywidualnego numeru rejestrowego w BDO. Po otrzymaniu tego numeru możemy korzystać z systemu — wystawiać karty przekazania odpadu, prowadzić ewidencję i składać wymagane sprawozdania.

BDO a sprzedaż internetowa

Wpisu do rejestru BDO muszą dokonać wszyscy przedsiębiorcy, którzy:

 • Jako pierwsi wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach

 • Realizują wysyłkę produktów w opakowaniach za granicę Polski

 • Importują produkty w opakowaniach z zagranicy

 • Importują ogólnie pojętą elektronikę

 • Wytwarzają odpady inne niż komunalne.

Co należy uznać za opakowanie produktów?

Wszystkie materiały użyte do przygotowania wysyłki:

 • Pudełka, koperty czy foliopaki kurierskie

 • Wszelkiego rodzaju wypełniacze

 • Folia stretch

 • Taśma klejąca

 • Etykiety

competition built personal news of from as change that read the going support thought

BDO a sprzedaż internetowa — obowiązki

Prowadzenie ewidencji opakowań użytych do wysyłki towarów, opakowań, w których importowano towary z zagranicy, opakowań eksportowanych razem z produktem.

Sprawozdanie o opakowaniach — na podstawie prowadzonej ewidencji trzeba co roku przygotować i złożyć tzw. roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach. W sprawozdaniu tym uwzględnia się między innymi masy wprowadzonych opakowań na terytorium polski, czy wywiezionych za granicę. Wylicza się również opłatę produktową oraz opłatę na kampanie edukacyjne, które trzeba uiścić do Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata produktowa oraz opłaty na kampanie edukacyjne — jeżeli nie prowadzisz odzysku oraz recyklingu wprowadzonych opakowań to jesteś zobowiązany do uiszczania odpowiednich opłat do Urzędu Marszałkowskiego. Wylicza się je za pomocą odpowiednich wzorów i uwzględnia się w nich masy wprowadzonych opakowań, ich wartość netto oraz przewidziane poziomy recyklingu i odzysku. Na wysokość opłaty ma też wpływ rodzaj danego opakowania.

Sprawozdanie z wytworzonych odpadów — jeżeli twoja firma wytwarza odpady inne niż komunalne, to trzeba się zarejestrować w bazie o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami jako wytwórca odpadów.

Umieszczanie numeru BDO na dokumentach sprzedażowych — zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre podmioty zarejestrowane w bazie BDO zobligowane są do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością.

Uiszczanie opłaty rocznej za utrzymanie numeru BDO — opłata roczna powinna być uregulowana do końca lutego każdego roku, jej wysokość uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Dla mikro przedsiębiorstwa, czyli takiego, które zatrudnia do 10 osób oraz nie przekracza 2 milionów euro rocznego obrotu netto, opłata wynosi 100 zł. Dla pozostałych przedsiębiorstw – 300 zł.

Tekst zawiera autopromocję.

Udostępnij artykuł:
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies