Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

"IRIS"

KRS:
0000529618
NIP:
5010074899
REGON
360098974
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529618
NIP:
5010074899
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-01-12
zmian: 1
REGON:
360098974
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-01-12
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2014-10-30
Data ostatniego wpisu:
2019-10-08
Data rozpoczęcia działalności:
2014-10-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD 1 reprezentowania podmiotu
Sposób reprezentacji:
1 OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄDU W GRANICACH SWEGO UMOCOWANIA 2 W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA
Członkowie reprezentacji:
  • Ewelina Baran
  • Hubert Baran
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Powiat
GÓROWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Gmina
GÓRA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Miejscowość:
WIERZOWICE MAŁE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Kod pocztowy:
56-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Ulica
---
25,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
GÓRA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1 WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH 2 OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH REGIONU 3 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 4 ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SZCZEGÓLNIE OBSZARÓW WIEJSKICH 5 PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 6 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO 7 OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 8 DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE 9 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM I NA RZECZ SENIORÓW 10 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 11 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE - GOSPODARCZEJ 12 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 13 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 14 UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI 15 PROMOCJA ORGANIZACJI WOLONTARIATU 16 ROZWIJANIE WIEDZY O REGNIONIE 17 UPOWSZECHNIANIE I WYMIANA INFORMACJI O PODEJMOWANYCH INICJATYWACH 17 UPOWSZECHNIANIE I WYMIANA INFORMACJI O PODEJMOWANYCH INICJATYWACH 18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I KSZTAŁCENIOWEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 19 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KRAJOZNAWSTWA 20 INICJOWANIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 21 DZIAŁANIA DORADCZE, SZKOLENIOWE, INFORMACYJNE, MONITORUJĄCE, INTEGRACYJNE 22 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I WYDAWNICZEJ 23 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ROZWIJAJĄCA WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ, DOBRYCH PRAKTYK, KTÓRE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO INNOWACYJNOŚCI DZIAŁAŃ 24 WSPÓŁPRACA Z ORGAN. POZARZĄD. KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORAZ Z SPOŁECZN. LOKALNYMI I REGIONALNYMI INNYCH PAŃSTW
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies