Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy Lider Inwestycji

Samorządowy
Lider
Inwestycji

Diamentowy, Platynowy, Złoty, Srebrny, Brązowy
Idea rankingu
Regulamin
Faq
Diamentowi liderzy
Platynowi liderzy
Złoci liderzy
Srebrni liderzy
Brązowi liderzy

1. Czym jest Samorządowy Lider Inwestycji?

Samorządowy Lider Inwestycji, to ogólnopolski ranking, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania samorządów i jednostek samorządowych na aktywność inwestycyjną całego kraju.

Ranking tworzony jest dwuetapowo. W etapie pierwszym – regionalnym w obrębie każdego z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów, wyłanianych jest dziesięć podmiotów (samorządy razem z instytucjami) o największej aktywności inwestycyjnej i wpływie na rynek inwestycyjny danego regionu. Podmioty z TOP 10 etapu regionalnego, przechodzą do etapu drugiego - ogólnopolskiego, w którym odsiewa się tylko samorządy i ich jednostki samorządowe oraz oceniany jest ich wpływ na rynek inwestycyjny całego kraju. Ocena samorządów oparta jest o kryteria wskazane w Regulaminie.

2. Cel powołania ogólnopolskiego rankingu Samorządowy Lider Inwestycji

Celem powołania ogólnopolskiego rankingu Samorządowy Lider Inwestycji jest uzupełnienie luki na rynku w zakresie analiz i wyróżnienia samorządów, które nie tylko stymulują rozwój gospodarczy swoich regionów, ale również mają olbrzymi wpływ na aktywność inwestycyjną całego kraju.

3. Kto może otrzymać certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji?

Samorządowym Liderem Inwestycji może zostać każdy samorząd lub jednostka samorządowa, która na podstawie ogólnie dostępnych, obiektywnych i wiarygodnych danych o jej działalności inwestycyjnej, zdobędzie odpowiednią ilość punktów.

4. Główne cechy procesu certyfikacji

Główne cechy procesu certyfikacji wynikają ze sposobu pozyskiwania, gromadzenia i analizowania danych związanych z aktywnością inwestycyjną podmiotów gospodarczych.

Najważniejsze cechy procesu certyfikacji to:
1. Unikalność i niepowtarzalność danych - głównym i jedynym dostawcą danych jest vortal www.owg.pl, który codziennie gromadzi dane z oficjalnych źródeł.
2. Jawność analiz - pozyskiwane dane poddawane są profesjonalnej i obiektywnej analizie, którą zajmuje się wydział analityczny www.owginfo.pl. Efekty analiz publikowane i odświeżane są co godzinę na stronach vortalu www.owginfo.pl.

Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji jest:
1. Obiektywny - nikt z zewnątrz nie ma wpływu na dane do analizy.
2. Kompletny - gromadzimy codziennie wszystkie dane o podmiotach przez 7 dni w tygodniu i udostępniamy je bezpłatnie w wyszukiwarce www.owg.pl.
3. Unikalny - vortal www.owg.pl, jako jedyny w Polsce połączył zbiór podmiotów gospodarczych ze zbiorem ogłoszeń inwestycyjnych, dlatego analizy są unikalne w kraju.
4. Wiarygodny - osiągnięcia każdego nominowanego podmiotu można śledzić codziennie (rankingi budowane są co godzinę ) w vortalach www.owginfo.pl.
5. Ogólnopolski - osiągnięcia każdego samorządu w obrębie swojego regionu są normalizowane do punktacji ogólnopolskiej.

5. Tryb obliczania certyfikacji i moc inwestycyjna samorządu

Proces certyfikacji Samorządowy Lider Inwestycji jest wyznaczany w trybie miesięcznym. Interesujący wykres i obraz samorządu można otrzymać, zestawiając miesięczne certyfikaty lub osiągnięcia punktowe samorządu za ostatnie 12 miesięcy.

Taki obraz można śmiało nazwać "Mocą inwestycyjną samorządu" i wykorzystywać do celów promocyjnych lub biznesowych w kontaktach z instytucjami finansowymi i inwestorami.

6. Wartości marketingowe i biznesowe certyfikatu

Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycyjny można wykorzystywać do realizacji celów marketingowych lub biznesowych.

Główne wartości marketingowe i biznesowe dla samorządów to:
1. Prestiż - bycie liderem w ogólnopolskim rankingu.
2. Unikalność - certyfikat jest unikalny, a więc i osiągnięcia samorządu są unikalne w kraju.
3. Rozpoznawalność - możliwość posługiwania się znakiem towarowym o ciekawej formie, zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym może pomóc w budowaniu wizerunku samorządu.
4. Mocny Samorząd - zestawienie osiągnięć za ostatnie 12 miesięcy pokazuje ogólnopolską "Moc Inwestycyjną Samorządu".
5. Samorząd prorozwojowy kraju - Samorządowy Lider Inwestycji wyróżnia się w ilości zamówień i przetargów w regionie, a odpowiednia ogólnopolska punktacja pokazuje wpływ samorządu na rozwój gospodarczy całego kraju.

7. Znak towarowy podlegający ochronie patentowej

Znak towarowy Samorządowy Lider Inwestycji został zgłoszony w Urzędzie Patentowym pod numerem: Z.552254.

8. Zespół roboczy do opracowania i publikacji wyników rankingu

Do opracowania rankingu powołany został 10-osobowy zespół, składający się z przedstawicieli wydziałów www.owg.pl oraz www.owginfo.pl. Zespół jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę rankingu. Pytania do członków zespołu kierować można na adres lider@owg.pl.

9. Komisja czuwająca nad prawidłowością obliczeń

Za akceptację i weryfikację obliczeń odpowiedzialna jest 3-osobowa komisja. Pytania do komisji kierować można na adres lider@owg.pl.

10. Mechanizmy reklamowe dostępne w vortalu owg.pl

Dzięki usłudze "Firma/podmiot wyróżniony w wyszukiwarce www.owg.pl" każdy podmiot gospodarczy posiadający certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji otrzymuje dostęp do elektronicznej wersji certyfikatów oraz zostanie wyróżniony w następujący sposób:

1. Lider Inwestycji posiada specjalną podstronę www z pełnym opisem osiągnięć w rankingu. Podstrona może być wykorzystana marketingowo w dowolny sposób na stronach www Lidera.
2. W każdym wyniku wyszukiwarki podmiotów gospodarczych www.owg.pl pojawi się podlinkowana zakładka "Lider Inwestycji"
3. Każde wyświetlenie kompletu informacji o podmiocie tzw. profilu podmiotu będzie zawierało link do podstrony www z pełnym opisem osiągnięć podmiotu w rankingu.

Lista Diamentowych Samorządowych Liderów Inwestycji
Lista Platynowych Samorządowych Liderów Inwestycji
Lista Złotych Samorządowych Liderów Inwestycji
Lista Srebrnych Samorządowych Liderów Inwestycji
Lista Brązowych Samorządowych Liderów Inwestycji
1. Czy Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji jest ogólnopolski?
Tak, Certyfikat Diamentowy, Platynowy, Złoty, Srebrny lub Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej ma zasięg ogólnopolski, gdyż do wyliczenia uwzględnia się podmioty we wszystkich miejscowościach w Polsce.
2. Czy posługiwanie się certyfikatem jest bezpłatne?
Tak, podmiot, któremu został przyznany Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej może wykorzystywać go bezpłatnie.
3. Czy jednostki zależne danego samorządu mogą posługiwać się certyfikatem?
Tak, jednostki zależne danego samorządu mogą posługiwać się bezpłatnie przyznanym certyfikatem dla samorządu i odwrotnie samorząd może posługiwać się bezpłatnie przyznanym certyfikatem zależnej jednostce samorządowej.
4. Czy certyfikat jest obiektywny?
Tak, Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji powstaje na podstawie obiektywnych i oficjalnych danych urzędowych oraz automatycznie wykonywanych analizach i rankingach. Podmioty gospodarcze ani organizator rankingu nie mają wpływu na wynik końcowy.
5. Czy samorząd musi przekazywać jakieś dane, aby otrzymać Certyfikat Samorządowy Lidera Inwestycji?
Nie, podmioty gospodarcze i instytucje nie przekazują żadnych danych. W celu wyliczenia ostatecznej punktacji i przyznania Certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej wykorzystywane są dane z serwisu owg.pl
6. Czy certyfikat może być odebrany?
Nie, Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji jest przyznawany po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.
7. Czy certyfikat może otrzymać niewielki samorząd?
Tak, Certyfikat Samorządowy Lidera Inwestycji może być przyznany nawet bardzo małemu samorządowi, jeżeli tylko ten samorząd jest obecny w TOP10 wszystkich podmiotów gospodarczych danego regionu i stanowi o aktywności inwestycyjnej tego regionu.
8. Czy ranking jest unikalny w Polsce?
Tak, ranking aktywności inwestycyjnej podmiotów organizowany przez owg.pl i owginfo.pl jest unikalny, ponieważ sporządzany jest codziennie na podstawie wyjątkowego w skali kraju pomiaru aktywności inwestycyjnej każdego regionu w Polsce.
9. Czy porównywanie aktywności inwestycyjnej dużego i małego samorządu ma sens?
Tak, gdyż w pomiarze aktywności inwestycyjnej bierzemy pod uwagę dynamikę (przyrost) aktywności a to właśnie dynamika często jest domeną małych samorządów.
1. Zakres badania aktywności gospodarczej

Aby wyznaczyć Samorządowych Liderów Inwestycji, raz w miesiącu, analizie poddawany jest każdy region Polski w tym: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, powiaty oraz województwa.

W każdym regionie tworzymy 4 rankingi miesięczne do 12 miesięcy wstecz, w obszarach:

 • Inwestowanie środków krajowych
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów
 • Inwestowanie środków Unijnych.
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów UE
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów UE

Obszar badań jest ogromny, typowo liczbowy i na skalę nie spotykaną w kraju. Liczba powstałych rankingów to ok. 2,5 mln, a każdy ranking zawiera do 750.000 podmiotów gospodarczych, co daje gigantyczny zbiór danych analitycznych.

W każdym rankigu wybieramy 10 najlepszych podmiotów gospodarczych, którym przyznawane są punkty zgodne z p.3 Regulaminu. Ostatecznie powstaje 12 miesięcznych rankingów punktowych, całkowicie obiektywnych, opartych o rzeczywiste dane unikalne w skali kraju.

Rankingi te są fundamentem do przyznawania certyfikatu Samorządowy Lider Inwestycji.

2. Kto jest organizatorem procesu certyfikacji Samorządowy Lider Inwestycji

Organizatorem certyfikacji Samorządowy Lider Inwestycji jest Firma Mikrotech S.A. z Krosna.Firma Mikrotech S.A. jest jednocześnie właścicielem vortali owg.pl i owginfo.pl oraz znaku słowno graficznego "Samorządowy Lider Inwestycji".

Wszelkie koszty organizacji, certyfikacji i powiadamiania instytucji o przyznaniu certyfikatu, ponosi firma Mikrotech S.A. Każda instytucja wyróżniona certyfikatem Samorządowy Lider Inwestycji może wykorzystywać znak graficzny do celów promocyjno-marketingowych.

3. Punktacja za osiągnięcia w aktywności gospodarczej

Każdy podmiot samorządowy obecny w rankingu dowolnego regionu Polski vortalu owginfo.pl otrzymuje punkty za obecność w TOP10 rankingu.

Ilość punktów jakie otrzymuje samorząd jest proporcjonalna do zajętego miejsca od 1 do 10 oraz od rangi regionu cała Polska, województwo, powiat, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska.

Skala punktów dla regionów i zdobytego miejsca:

 • ranking ogólnopolski ilość punktów 100 000 (1 miejsce) do 10000 (10 miejsce)
 • ranking wojewódzki ilość punktów 10 000 (1 miejsce) do 1000 (10 miejsce);
 • ranking powiatowy ilość punktów 1000 (1 miejsce) do 100 (10 miejsce)
 • ranking gminny ilość punktów 100 (1 miejsce) do 10 (10 miejsce);
 • ranking miejscowości ilość punktów 10 (1 miejsce) do 1 (10 miejsce)
4. Rola komisji w przyznawaniu certyfikatu

Po zakończeniu każdego miesiąca algorytmy wyznaczają Samorządowych Liderów Inwestycji w następujący sposób:

 • Obliczają ilość punktów jaką zdobywa każdy samorząd.
 • Kwalifikują samorządy do ogólnopolskiego rankingu odrzucając te, które w danym miesiącu nie zdobyły ani jednego punktu w skali ogólnopolskiej.
 • Obliczają jak wielki jest wpływu każdego samorządu na rozwój gospodarczy całego kraju.

Poziom wpływu w zależności od ilości zdobytych punktów, prezentuje poniższe zestawienie:
poziom 1 - zdobyte punkty od 2000 do 2499
poziom 2 - zdobyte punkty od 2500 do 2999
poziom 3 - zdobyte punkty od 3000 do 3999
poziom 4 - zdobyte punkty od 4000 do 5499
poziom 5 - zdobyte punkty od 5500 do 6999
poziom 6 - zdobyte punkty od 7000 do 12499
poziom 7 - zdobyte punkty od 12500 do 24999
poziom 8 - zdobyte punkty od 25000 do 49999
poziom 9 - zdobyte punkty od 50000 do 99999
poziom 10 - zdobyte punkty od 100000 do 500000

Komisja złożona z przedstawicieli vortalu www.owg.pl i www.owginfo.pl pełni wyłącznie rolę kontrolną, nadzorującą poprawność procesu automatycznego.

W pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, przewodniczący komisji podpisuje raport z obliczeń i od tego momentu certyfikaty są publikowane.

5. Korzystanie ze znaku graficznego Samorządowy Lider Inwestycji

Przez okres obowiązywania usługi "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl" korzystanie ze znaku towarowego "Samorządowy Lider Inwestycji" nie jest limitowane. Może on być publikowany i wykorzystywany przez samorząd w dowolnych materiałach reklamowych.

Jedyny wymóg formalny to prawidłowe odwzorowanie znaku towarowego czyli zachowanie proporcji znaku, oraz oryginalnej formy graficznej i kolorystycznej znaku.

6. Jakie samorządy są poddawane certyfikacji?

Ocenie aktywności inwestycyjnej i certyfikacji są poddawane następujące podmioty:

 • Wspólnoty samorządowe - Gminy, Powiaty, Województwa
 • Gminne samorządowe jednostki organizacyjne, Urzędy Gminy i jednostki pomocnicze (biblioteki, domy kultury, zakłady komunalne, ośrodki pomocy społecznej, gospodarka komunalna, zespoły ekonomiczo-administracyjne szkół, żłobki, muzea, itp)
 • Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne - Starostwa Powiatów i jednostki pomocnicze (urzędy pracy, hospicja, technika, zarządy dróg, domy dziecka, usługi socjalne, internaty, pomoc rodzinie, itp)
 • Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne - Urzędy Marszałkowskie i jednostki pomocnicze (ośrodki ruchu drogowego, centra kultury, licea dla niepełnosprawnych, ośrodki społeczne, parki krajobrazowe, muzea, teatry, galerie sztuki, zamki, itp)

Wszystkich takich podmiotów na koniec 2022 roku, w którym wystartował proces certyfikacji było ok 24tys.

7. Jak i kiedy można wykorzystywać certyfikat i znak towarowy

Dzięki wsparciu naszych partnerów strategicznych oraz ich zangażowaniu w proces wyróżniania najbardziej aktywnych samorządów oraz jednostek samorządowych, od dnia 7 marca 2023 roku wykorzystywanie znaku towarowego "Samorządowy Lider Inwestycji" do celów marketingowych jest całkowicie bezpłatne. Wraz z przyzaniem certyfikatu SLI i zamieszczeniem go w formie podlinkowanego znaku graficznego na stronie samorządu lub jednostki samorządowej, aktywowana zostaje usługa "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl", w ramach której podmiot otrzymuje:

 • Wyróżnienie w wynikach wyszukiwarki owg.pl jako podlinkowana zakładka,
 • Dostęp do podstrony www lidera i nielimitowane linkowanie do tej podstrony (o ile podmiot w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał certyfikat SLI),
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania znaku towarowego "Samorządowy Lider Inwestycji",
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania certyfikatu Samorządowy Lider Inwestycji.
 • Na profilu podmiotu gospodarczego bardzo widoczny i podlinkowany znak graficzny "Samorządowy Lidera Inwestycji".

Masz pytania?

Potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Rankingu lub Samorządowego Lidera Inwestycji? Skontaktuj się z nami.

Pokaż dane kontaktowe
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies